اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 30/1/1396

تاریخ نشر: Apr 19, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه مطبوعاتی

 قرار است فردا پنج شنبه مورخ 31 حمل 1396قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل طی مراسمی (سوق اداره،مرکز تحلیل وتجزیه و تالار کنفرانس های مطبوعاتی)را که با تکنالوژی جدید آماده گردیده است افتتاح نماید.  

از رسانه های  محترم ملی و بین المللی  دعوت بعمل می آید تا ساعت 09:00 قبل  از ظهر  به  قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل واقع چهار راهی میدان هوای بین المللی حامد کرزی  تشریف آورده ممنون سازند.          


 دگرمن محمد شاپور آمرامورعامه  قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل:

شماره تماس: موبایل: 0700042235 دیجیتل دفتر0202632355