اطـــــــلاعـــــــیه مورخ29 حمل 1396

تاریخ نشر: Apr 18, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

     اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا چهارشنبه مورخ 30 حمل سال جاری  کنفرانس مطبوعاتی محترم تورنجنرال عبدالنصیر" ضیائی" قوماندان فرقه 111کابل دررابطه به اجرای عملیات های شفق سال گذشته وآمادگی ها برای اجرای عملیات بهاری خالد سال 1396 درتالارکنفرانس های فرقه 111کابل برگزارگردد .

از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 9:30 صبح به قراول نمبردوم فرقه 111کابل واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند


 

_____________________________________________________

شماره تماس : جگرن رحمت الله " کوهستانی.  0775828173 -0793402902