اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 19 حمل 1395

تاریخ نشر: Apr 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا یکشنبه مورخ  20 حمل  سال روان به کمیت 1300 تن افسر و سربازبه شمول 146 تن از طبقه اناث  بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند.

از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 8:00 صبح یکشنبه به مرکز تعلیمی نظامی کابل  واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.


 

 

_____________________________________________________

شماره تماس : جگرن  براتعلی آمر امور عامه مرکز تعلیمی نظامی کابل0792765665