اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 25 حوت 1395

تاریخ نشر: Mar 15, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست الیوم چهار شنبه 25 حوت 1395 ساعت 11:30 کنفرانس مطبوعاتی محترم ډگر جنرال هلال الدین  هلال معاون وزارت دفاع ملی در امور کشف واستخبارات ستراتیژیک ورئیس کمیسون حقیقت یابی حادثه اخر شفاخانه شهید سردار محمد داود خان و تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی در مرکز رسانه های حکومت (GMIC) راجع به صورت حال سازماندهی  واجرای حمله تروریستی دهشت افګنان به شفاخانه شهید سردار محمد داودخان دایر میگردد.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآید تا ساعت 10:30 صبح  الیوم مورخ 25 /12/1395  به مرکز رسانه های حکومت تشریف آورده ممنون سازند.