اطلاعیه مورخ 21 حوت

تاریخ نشر: Mar 11, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

قراراست فردا یکشنبه مورخ  22 حوت سال روان به کمیت 1200 تن سرباز بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند.


از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 8:00 صبح یکشنبه به مرکز تعلیمی نظامی کابل  واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.

قراراست فردا یکشنبه مورخ  22 حوت سال روان به کمیت 1200 تن سرباز بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی طی مراسم به اشتراک مقامات بلند رتبه وزارت دفاع ملی سند های فراغت شان را بدست آورده و در صفوف اردوی ملی مصدر خدمت به مردم خویش گردند.


از تمام رسانه های ملی و بین الملی خواهشمندیم تا جهت اشتراک در این مراسم به ساعت 8:00 صبح یکشنبه به مرکز تعلیمی نظامی کابل  واقع پلچرخی تشریف آورده ممنون سازند.