مورخ 18 حوت 1395

تاریخ نشر: Mar 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قراراست فردا پنجشنبه مورخ  19 حوت 1395 مراسم فراغت هشتمین  دوره افسران جوان شامل (340 ) تن اعم از ذکور و اناث، بعد از اکمال دوره  معین تعلیمی در  اکادمی افسران جوان، طی محفل با اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی  وستر درستیز برگذار گردد.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآید تا ساعت 08:00 صبح مورخ 19 /12/1395  به  قراول پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم " فهیم" مقیم چهار راهی قمبر تشریف آورده ممنون سازند.

 

 

_____________________________________________________

شماره تماس :جګړن جمعه ګل امر امور عامه : 0786340268