اطلاعیه مطبوعاتی تاریخ ۸ حوت 1395

تاریخ نشر: Feb 26, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

 محفلیکه  قرار بود الیو م ساعت 08:00یکشنبه مورخ  8  حوت 1395 به مناسبت بزرگ داشت از روز ملی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان و  به منظور احترام و عرج گذاری به شجاعت ، رشادت دلیری  و فداکاری های افتخار آفرین مدافعین وطن  طی  محفلی در تالار کنفرانس های قوماندانی صحیه ستر درستیز  دایر ګردد ، بتعویق افتیده است .

از تشریف آوری رسانه های ملی و بین المللی  په شفاخانه محترم شهید سر دار محمد داود خان معذرت ما را بپذیرید.


 

###

 

_____________________________________________________

شماره های تماس : دگروال عبدالحکیم  0700052014