اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 11 جدی 1395

تاریخ نشر: Jan 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطـــــــلاعـــــــیه

قرار است فردا یک شنبه مورخ 12 جدی  به کمیت 1200 تن  سربازان اردوی ملی   بعد از فرا گیری تعلیمات نظامی، طی مراسم با اشتراک اراکین بلند رتبه  وزارت دفاع ملی وستر درستیز  از مرکز تعلیمی نظامی کابل فارغ و به قطعات اردو اعزام  گردند .

آنعده  رسانه های ملی و بین المللی که خواهش اشتراک در این مراسم را داشته باشند میتوانند فردا یک شنبه  به ساعت 08:00  قبل از ظهر به قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل  واقع پلچرخی کابل   تشریف آورند .

شماره تماس : تورن براتعلی آمر امور عامه مرکز تعلیمی نظامی کابل 0793473088-0799561958-2612248020