داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه برندگی
Jul 14, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پرزجات، حفظ ومراقبت وترمیم جاری(82) عراده واسطۀ مختلف النوع مجادلوی اطفائیه
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پرزجات، حفظ ومراقبت وترمیم جاری(82) عراده واسطۀ مختلف النوع مجادلوی اطفائیه درمقابل حریق (بداخل هفت لات) بشکل قرارداد چهارچوبی در (مرکز وولایات) مربوط ریاست حالات اضطراری...
Jul 14, 2018 Jul 31, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی : تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات قول اردوهای 205 اتل
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : وزارت دفاع ملی قرارداد تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات ( کورایمس، آی دی کارت ها ، اپس، افمس وانتس) قول اردوهای 205 اتل از روش...
Jul 11, 2018 Jul 28, 2018
تهیه وتدارک تعداد (186) قلم ریجنت لابراتواری ومحلولات طبی بابت سال1397قوماندانیت صحیه ستردرستیز
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (186) قلم ریجنت لابراتواری ومحلولات طبی بابت سال1397قوماندانیت صحیه ستردرستیز نمبر تشخصیه داوطلبی :-22700 MOD-G-M0657B -1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ...
Jul 11, 2018 Jul 28, 2018
موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائ
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائ نمبر تشخصیه داوطلبی : (MOD –W –C0076 -25105 -1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ...
Jul 11, 2018 Jul 29, 2018
تهیه وتدارک (5) قلم تجهیزات امنیتی واستخباراتی درجزوتامهای مرکزی وساحوی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک (5) قلم تجهیزات امنیتی واستخباراتی درجزوتامهای مرکزی وساحوی ضرورت سال مالی 1397 ریاست کشف و استخبارات ستردرستیز وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/G/V0016 /22304/-1397 روش داوطلبی...
Jul 09, 2018 Jul 28, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی: ایجادوانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات (کورآیمس، آی دی کارت ها، اپس، افمس، انتس) فرقه 111کابل
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : ایجادوانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات (کورآیمس، آی دی کارت ها، اپس، افمس، انتس) فرقه 111کابل ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی سال 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/S/N0024B...
Jul 09, 2018 Jul 28, 2018
حفظ مراقبت (3) قلم تجهیزات امنیتی درقصر جدید وزارت دفاع ملی ونصب(8) پایه کمره های امنیتی درفرقه (111)
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : حفظ مراقبت (3) قلم تجهیزات امنیتی درقصر جدید وزارت دفاع ملی ونصب(8) پایه کمره های امنیتی درفرقه (111) کابل برای سال مالی 1397 ضرورت ریاست کشف وستخبارات ستردرستیز وزارت دفاع ملی ازروش دواطلبی باز نمبر...
Jul 09, 2018 Jul 25, 2018
تهیه و تدارک (44)و(36)قلم تجهیزات انکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه و تدارک (44)و(36)قلم تجهیزات انکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات (کورآیمس، آی دی کارت ها، اپس، افمس، انتس) بقسم (2)لات قول اردوی 209 شاهین ولوا های مربوطه آن ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...
Jul 08, 2018 Jul 25, 2018
تهیه و تدارک 89 قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی،ساحوی (قوای سرحدی ونظم عامه ) اردوی ملی ج.ا.ابرای سال مالی 1397
موضوع تدارک : تهیه و تدارک 89 قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکزی،ساحوی (قوای سرحدی ونظم عامه ) اردوی ملی ج.ا.ابرای سال مالی 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : : MOD/G/0058-22701-7lats-1397 نوع قرارداد:چهارچوبی روش داوطلبی : باز...
Jul 08, 2018 Jul 25, 2018
صفحه 1 از 6