داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان قرارداد ( یک ) قلم مواد اعاشوی(روغن مایع وطنی )ضرورت سال 1397و1398 قطعات وجزوتام های مرکزی قول اردو های ساحوی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : ( یک ) قلم مواد اعاشوی(روغن مایع وطنی )ضرورت سال 1397و1398 قطعات وجزوتام های مرکزی قول اردو های ساحوی بداخل (7) لات ازروش داوطلبی بازداخلی بشکل قراردادچهارچوبی نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Dec 04, 2017 -
اطلاعیه عقد قرارداد ۳۸۷ قلم ادویه ُ مالزمه طبی و ریجنت لابراتواری ضرورت سال ۱۳۹۶ قوماندانیت صحیه ستردرستیز
Nov 27, 2017 -
اعلان دعوت برای ابراز علاقه مندی 100 تن استادان لسان انګلیسی
Nov 27, 2017 -
اعلان تهیه وتدارک 111 قلم ترمیمات وحفظ مراقبت تجهیزات تولیدی و صنایع ورکشاب انجنیری
اعلان: موضوع تهیه و تدارک: (111)قلم ترمیمات وحفظ ومراقبت تجهیزات تولیدی وصنایع ورکشاپ انجینری ضرورت قطعات و جـزوتام های قـول اردو های ساحـوی در(4) لات ضرورت سال مالی 1396 و 1397 ازروش دواطلبی بازداخلی بشکل قرارداد چهارچوبی. تحت...
Nov 01, 2017 -
اطلاعیه عقد قرارداد ۱۰ قلم اجناس وسایل تبلیغاتی
Nov 01, 2017 -
اطلاعیه عقد قرارداد ۳ قلم تجهیزات مراکز رادیویی اردوی ملی
Nov 01, 2017 -
اطلاعیه عقد قرار داد ۷ قلم تجهیزات کمپیوتری
Nov 01, 2017 -
اعلان تهیه و تدارک اجناس خدمات ضمنی و ترمیماتی
کابل- افغانستان1396(MOD-G-0104)(22409)(22416) -7lots . ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می نماید تا در پروسه داوطلبی {حفظ ومراقبت ( تهیه و تدارک اجناس و خدمات ضمنی ) وترمیمات پیشنهادی تاسیسات ، تسهیلات...
Oct 30, 2017 -
قرارداد (73) قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکــزی اردوی ملــــی ازبابت سال مالی 1396
موضوع تدارک: (73) قلم قرطاسیه باب ضرورت قطعات وجزوتامهای مرکــزی اردوی ملــــی ازبابت سال مالی 1396 دارای نمبرتشخصیه 1396 (MOD-G-0058)-(22701) تضمین آفر: بشکل بانک گرانتی یکی از بانک های معتبر باشد معیاد اعتبار تضمین آ فر از 118 روز...
Oct 25, 2017 Nov 12, 2017
اعلان قرارداد (3) قلم بالتی مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک از بابت سال مالی 1396
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک :(3) قلم بالتی مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک از بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (22410) 0438 MOD-G--1396 و1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ3,196,000} } سه میلونویکصدونود شش...
Oct 18, 2017 Oct 30, 2017
صفحه 1 از 11