داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان امورات ساختمانی (23 ) باب برج ترصد ( گاردتاور دو منزله ) احاطه وسرک در ساحه پوهنتون دفاعی واقع قرغه
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک :{ امورات ساختمانی (23 ) باب برج ترصد ( گاردتاور دو منزله ) احاطه وسرک در ساحه پوهنتون دفاعی واقع قرغه } نمبر تشخصیه داوطلبی : (25105) {MOD –W -0440 -} 1396 روش داوطلبی : باز...
Jul 24, 2017 -
اعلان (31)قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (31)قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک برای قطعات وجزوتام های اردوی ملی بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (25213) 1396-MOD-G-0439 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Jul 22, 2017 Aug 08, 2017
اعلان ۳ قلم تجهیزات مراکز رادیویی اردوی ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (3)قلم تجهیزات مراکز رادیوی اردو ملی مدیریت عملیات معلوماتی ضرورت ریاست اوپراسون ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (22404) -1396-MOD-G-0406 روش داوطلبی : باز...
Jul 22, 2017 Aug 08, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (10) قلم اجناس وسایل تبلیغاتی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (10) قلم اجناس وسایل تبلیغاتی ضرورت ریاست حقوق بشروانسجام جندر از بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-G-0418)(22300) -1396 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{ 200000} دوصد...
Jul 19, 2017 Aug 07, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (3) قلم بالتی مختلف النوع
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک :(3) قلم بالتی مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک از بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (22410) 0438 MOD-G--1396 و1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ3,196,000} } سه...
Jul 18, 2017 Aug 07, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی اتاق نوکریوالی ریاست مالی وبودجه وزارت دفاع ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختمانی اتاق نوکریوالی ریاست مالی وبودجه وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (25105) MOD –W -0434 -}1396} روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{74000}...
Jul 17, 2017 Aug 02, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد واجرای احجام پروسه امورات ساختمانی سه باب برج برق تیپیک بشمول شبکه برق ان
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه مواد واجرای احجام پروسه امورات ساختمانی سه باب برج برق تیپیک بشمول شبکه برق ان وتجهیزات قوماندانی لوای انجنیری واقع پلچرخی نمبر تشخصیه داوطلبی : ({25105MOD –W -0429 -} 1396 روش داوطلبی :...
Jul 11, 2017 Jul 30, 2017
اطلاعیه عقدقرارداد (47) قلم سامان الات وافزار کارورکشاب ها
اطلاعیه عقدقرارداد: نمبر تشخصیه داوطلبی : 1395-(MOD-G-0211) (25204) موضوع تدارک :قرارداد (47) قلم سامان الات وافزار کارورکشاب ها ضرورت قطعات وجزتامهای اردوی ملی از بابت سال مالی 1396 ریاست انجنیری ستردرستیز به قیمت مجموعی مبلغ (10037526)...
Jul 11, 2017 -
اطلاعیه عقدقرارداد (22) قلم اجناس وتجهیزات وسایل تخنیکی تبلیغاتی
Jul 11, 2017 -
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه ومواد واجرای احجام پروسه امورات ساختمانی تشناب های تیپیک دردو محل
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه ومواد واجرای احجام پروسه امورات ساختمانی تشناب های تیپیک دردو محل برای طبقه ذکور وناثیه قوماندانی عمومی لوژستیک نمبر تشخصیه داوطلبی : {25105MOD –W -0423 -} 1396 روش داوطلبی : باز...
Jul 11, 2017 -
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد