داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارک شش (6) قلم بالتی و چارجر ریاست انجنیری ستردرستیز ضرورت سال 1397
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : شش (6) قلم بالتی و چارجر ریاست انجنیری ستردرستیز ضرورت سال 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : (22403) 1396-MOD-G-E0093 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ650000افغانی ششصدو پنجاه هزارافغانی به شکل...
May 23, 2018 Jun 06, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی (3)عراده واسطۀ مجادلوی اطفائیه درمقابل حریق
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تدارک (3)عراده واسطۀ مجادلوی اطفائیه درمقابل حریق مورد ضرورت ریاست حالات اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی (1397) نمبر تشخصیه داوطلبی : (25202) 1396-MOD-G-D0083 روش داوطلبی : باز...
May 16, 2018 Jun 04, 2018
تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات ( کورایمس، آی دی کارت ها ، اپس، افمس وانتس) قول اردوهای (201 سیلاب ،203 تندر،205 اتل،207 ظفر ،215 میوند)
موضوع تدارک: وزارت دفاع ملی قرارداد تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات ( کورایمس، آی دی کارت ها ، اپس، افمس وانتس) قول اردوهای (201 سیلاب ،203 تندر،205 اتل،207 ظفر ،215 میوند) به داخل 5 لات....
May 12, 2018 May 28, 2018
اعلان قرارداد (37) قلم تجهیزات انکشاف شبکه (9) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم "فهیم) ضرورت ریاست محترم مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی 1397
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (37) قلم تجهیزات انکشاف شبکه (9) بلاک پوهنتون دفاعی مارشال محمد قسیم "فهیم) ضرورت ریاست محترم مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی 1397 نمبر تشخصیه داوطلبی : /MOD/S/N0024/22408/1397 ...
Apr 24, 2018 -
اعلان عقد قرارداد ۵ قلم مواد اعاشوی (میوه تازه)
Apr 23, 2018 -
اعلان عقد قرار داد یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک)
Apr 23, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد امورات ساختمانی احاطه از جالی ساحه شفاخانه نمبر ۲ واقع پل محمود خان
Apr 22, 2018 -
اعلان 127 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی
موضوع تدارک : تعداد{127 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی برای سال مالی 1397} نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-1397-G-L0089-22705 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: {1110000}یک ملیون...
Apr 20, 2018 May 08, 2018
تمدید (43) سایت تمدید کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارکات : تدارک تمدید کیبل فایبر نوری داخلی (ISP) ازسرورروم الی بلاک ها مراکز شبکه ارتباطات ستراتیژیک (43)سایت های ساحوی ومرکزی ضرورت سال 1397 در(7)لات نمبر تشخصیه داوطلبی : (MOD-G-0217 ) 22408-7 lots...
Apr 17, 2018 May 02, 2018
اطلاعیه عقد قرارداد امورات ساختمانی قوماندانی قوای هوایی
Apr 17, 2018 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد