داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وتدارک تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات وصل شبکه برق قوماندانی قوای هوائی واقع خواجه رواش
اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات وصل شبکه برق قوماندانی قوای هوائی واقع خواجه رواش نمبر تشخصیه داوطلبی : 25205MOD –W -0407} - 1396- { روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ (80000)...
May 16, 2017 Jun 03, 2017
اعلان امورساختمانی محل بالون های گاز بشمول وصل سیستم شبکه به آشپزخانه ضرورت سال مالی 1396
موضوع: امورساختمانی محل بالون های گاز بشمول وصل سیستم شبکه به آشپزخانه ضرورت سال مالی 1396 قطعات وجزوتامهای مرکزی وقول اردوهای ساحوی به داخل (7) لات ازروش دواطلبی بازداخلی. تحت شماره داوطلبی (MOD-W-0399-25105)1396(7-LOT) آدرس ومدت اخذ...
May 14, 2017 May 29, 2017
اعلان (9) قلم لوزام حمام نیاز مندی سال مالی 1396 قول اروهای ساحوی
اعلان: موضوع تهیه و تدارک: (9) قلم لوزام حمام نیاز مندی سال مالی 1396 قول اروهای ساحوی به داخل (6) لات ازروش دواطلبی بازداخلی بشکل قرارداد چهارچوبی. تحت شماره داوطلبی (MOD-G-0071-22702)1396(6-LOT) آدرس ومدت اخذ شرطنامه : ریاست اکمال و...
May 10, 2017 May 30, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی (3) قلم تجهیزات مراکز رادیوی اردو ملی
اعلان: موضوع تدارک : (3) قلم تجهیزات مراکز رادیوی اردو ملی مدیریت عملیات معلوماتی ضرورت ریاست اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : ( 22404)-MOD-G-0406 1396- روش داوطلبی : باز داخلی تضمین...
May 10, 2017 May 29, 2017
تهیه وتدارک {(5) قلم چاپ اوراق تبلیغاتی اردوی ملی برای سال 1396 ریاست اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی
اعلان: موضوع تدارک :تهیه وتدارک {(5) قلم چاپ اوراق تبلیغاتی اردوی ملی برای سال 1396 ریاست اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD- G -0098-22301- 1396- روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{150,000...
May 07, 2017 May 22, 2017
تعدیل موادات شرطنامه
May 06, 2017 -
اطلاعیه عقد قرارداد اعمار مفرزه های هوائی در 3 لات ولایات غو، ارزگان و بدخشان
May 03, 2017 -
اعلان دعوت ابراز علاقمندی پروگرام سواد آموزی
May 03, 2017 -
تدارک: (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری ضرورت سال 1396 ریاست مخابره ستردرستیز
اعـــــــــــــــــــــــلان: موضوع تدارک: (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری ضرورت سال 1396 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی: MOD- G -0056-25208- 1396- روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{ {3899993...
Apr 22, 2017 -
تدارک امورات ساختمانی شبکه برق برج برق دیپوی فنکس سابقه کمپ دوغان واقع پلچرخی
اعـــــــــــــــــــــــلان: موضوع تدارک:امورات ساختمانی شبکه برق برج برق دیپوی فنکس سابقه کمپ دوغان واقع پلچرخینمبر تشخصیه داوطلبی: MOD- W -0397-25105- 1396- روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{ {70000، هفتاد هزار افغانی } بشکل...
Apr 22, 2017 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد