داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی1398
موضوع تدارک : تعداد{153 قلم البسه باب معمول وغیرمعمول باکیفیت مدیریت ملبوسات نظامی ضرورت قطعات وجزوتام های اردوی ملی برای سال 1398} نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD-1398-G-L0012-22705 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ{1,950,000}یک...
Jan 01, 2019 Jan 20, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تعداد (2) قلم ذغال سنگ تصفیه شده بداخل کارتن وچوب ارچه درگیران ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وساحوی ریاست...
Dec 31, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی :(3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (3) قلم مواد خوراکه حیوانی باکیفیت ضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : MOD/G-L0011-22708 -1398 روش داوطلبی : باز...
Dec 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (2) قلم مواداعاشوی (لبنیات) ضرورت قطعات وجزوتامها موسسات وادارات مرکزی وقول اردوی های ساحوی به شمول...
Dec 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک اجناس وامورات ترمیماتی جنراتور ها ی کمپنی هندا وچینائی خدمات ضمنی آن برای ترمیمات اساسی متوسط...
Dec 12, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد انتقالات هوائی پرسونل اردوی ملی به روش داوطلبی مقید طبق خط السیر ها ضرورت قطعات وجزوتامهای اردوی ملی...
Dec 10, 2018 -
در رابطه به قرار داد سپردن جایداد های مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی
Dec 09, 2018 -
اسناد (۶۹) قلم اجناس مختلف کمک بلاعوض کشور دوست ترکیه طی مراسم خاص دیپلوماتیک به امضا رسید.
مراسم که به همین مناسبت به اشتراک ماسترعلوم نظامی تورنجنرال عبدالروف «بلوچ»مرستیال معاونیت تکنالوژی ولوژستیک،جنرال یشیردلبرقوماندان عمومی نیروهای ترک درافغانستان، دگروال اسدالله زمری مدیرعمومی پروتوکول و ارتباطات خارجه معاونیت ستراتیژی...
Dec 06, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی حفر چاه های عمیق درقطعات وجزوتامهای مرکز وقول اردو های ساحوی نمبر تشخصیه داوطلبی...
Dec 05, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
دانلود اصل اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Dec 05, 2018 -
صفحه 1 از 18