داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دعوت به داوطلبی :(1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود}باکیفیت برای سکهای تعلیمی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود} باکیفیت برای سکهای تعلیمی ضرورت قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز، قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیزوقوماندانی عمومی قوای هوائی برای سال مالی1398 نمبر...
Nov 11, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی :(1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود}باکیفیت برای سکهای تعلیمی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (1) قلم غذای خشک خارجی {داک فود} باکیفیت برای سکهای تعلیمی ضرورت قوماندانی لوای حمایه وامنیت ستردرستیز، قوماندانی لوای انجنیری ملی ستردرستیزوقوماندانی عمومی قوای هوائی برای سال مالی1398 نمبر...
Nov 11, 2018 -
موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی : تعداد{13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمر1398
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تعداد{13 قلم تخم گل ،گل ونهال های مثمروغیرمثمرضرورت مدیریت زراعت ووترنری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک ازبابت سال مالی1398 نمبر تشخصیه داوطلبی : 1398/MOD/G/0010 /22708/ روش داوطلبی :...
Nov 11, 2018 -
موضوع: درمورداعلان داوطلبی (1) قلم مواد اعاشوی ( روغن مایع وطنی با کیفیت ) ضرورت سال مالی 1398 قطعات مرکزی وقول اردوهای ساحوی به شکل چهارچوبی در(هفت) لات.
به معاونیت محترم تامینات تکنالوژی ولوژستیک ! اعلان: لطفآ مضمون ذیل را جهت نشران ازطریق سایت انترنتی وزارت محترم دفاع ملی واداره محترم تدارکات ملی بریاست محترم روابط اجتماعی،پارلمانی وامورعامه وزارت دفاع ملی ارسال خواهند...
Nov 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد پروسه امورات ساختمانی یک باب تعمیر دو منزله چهار اطاقه بشمول شبکات برق ،آبرسانی وفاضلاب ویک باب چاه سپتیک...
Nov 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک (224) پایه کمره های امنیتی متحرک وثابت ومالزمات تخنیکی آن،نصب آن درفرقه پولیس نظامی بگرام،...
Nov 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک تهیه وتدارک (31) قلم اجناس وتجهیزات وسایل اطلاعات جمعی ضرورت ریاست ارتباطات استراتیژیک...
Nov 04, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد امورات ساختمانی ،شبک برق وآبرسانی اعماردوازده محراب مسجد شریف 450 و150 نفری برای قطقات وجزوتامهای اردوی ملی...
Nov 03, 2018 -
اطلاعیه عقد قرارداد
اطلاعیه عقد قرارداد: بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد احجام پروسه کاری امورات ساختمانی دیوار احاطه وپلچک قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور نمبر تشخصیه...
Nov 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد:
بدینوسیله بتاسی ازفقره (2)ماده43 قانون تدارکات به اطلاعیه عموم رسانیده میشود (وزارت دفاع ملی)درنظردارد تهیه وتدارک یک قلم کریدت کارت انتقال الکترونیک Prepaid Service بصورت ماهوار تیلفونهای ستلایت ثریا ریاست محترم مخابره ستر درستیز سال مالی...
Oct 30, 2018 -
صفحه 1 از 15