داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
Jul 22, 2018 -
امورات ساختمآنی یک باب طعامخآنه و آشپز خآنه تیپیک بشمول شبکه برق ، آبرسآنی داخلی و خارجی و سیستم دیگدآنها ی گازی آن برای قو مآندآنی لوای 777 قوای هوایی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختمآنی یک باب طعامخآنه و آشپز خآنه تیپیک بشمول شبکه برق ، آبرسآنی داخلی و خارجی و سیستم دیگدآنها ی گازی آن برای قو مآندآنی لوای 777 قوای هوایی نمبر تشخصیه داوطلبی : {25105MOD –W -C0631...
Jul 20, 2018 Jul 04, 2018
تهیه وتدارک تعداد (2) قلم سنگ ذغال تصفیه شده وچوب ارچه درگیران جهت تسخین
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (2) قلم سنگ ذغال تصفیه شده وچوب ارچه درگیران جهت تسخین ضرورت ریاست لوژستیک ستردرستیز از بابت سال مالی1397 نمبر تشخصیه داوطلبی :-22603 MOD-G-0446 -1397 روش داوطلبی : باز...
Jul 20, 2018 Aug 07, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائ
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه برق آن براي قومانداني قواي هوائ نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397-(MOD-W-C0076)(25105)-1- LAT روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ360000،...
Jul 18, 2018 Jul 29, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی امورات ساختمانی محل بالون های گاز بشمول و صل سیستم شبکه به آشپزخانه هاقوماندانی عمومی سرحدی شامل هفت لوا
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختمانی محل بالون های گاز بشمول و صل سیستم شبکه به آشپزخانه هاقوماندانی عمومی سرحدی شامل هفت لوا میباشد نمبر تشخصیه داوطلبی : 1397(MOD-W-C0658-22416) روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Jul 17, 2018 Aug 04, 2018
اطلاعیه برندگی
Jul 14, 2018 -
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پرزجات، حفظ ومراقبت وترمیم جاری(82) عراده واسطۀ مختلف النوع مجادلوی اطفائیه
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی تهیه پرزجات، حفظ ومراقبت وترمیم جاری(82) عراده واسطۀ مختلف النوع مجادلوی اطفائیه درمقابل حریق (بداخل هفت لات) بشکل قرارداد چهارچوبی در (مرکز وولایات) مربوط ریاست حالات اضطراری...
Jul 14, 2018 Jul 31, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی : تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات قول اردوهای 205 اتل
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : وزارت دفاع ملی قرارداد تجهیزات ایجاد وانکشاف شبکه استراتیژیک تامین ارتباط وسایرخدمات ( کورایمس، آی دی کارت ها ، اپس، افمس وانتس) قول اردوهای 205 اتل از روش...
Jul 11, 2018 Jul 28, 2018
تهیه وتدارک تعداد (186) قلم ریجنت لابراتواری ومحلولات طبی بابت سال1397قوماندانیت صحیه ستردرستیز
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (186) قلم ریجنت لابراتواری ومحلولات طبی بابت سال1397قوماندانیت صحیه ستردرستیز نمبر تشخصیه داوطلبی :-22700 MOD-G-M0657B -1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ...
Jul 11, 2018 Jul 28, 2018
موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائ
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني يك باب ديپوي مهمات كانكريتي تپيك بشمول شبكه آن براي قومانداني قواي هوائ نمبر تشخصیه داوطلبی : (MOD –W –C0076 -25105 -1397 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ...
Jul 11, 2018 Jul 29, 2018
صفحه 1 از 6