داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 18, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 18, 2018 -
تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ لات پنجم وششم مورد ضرورت قطعات مرکزی وقول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : تهیه وتدارک تعداد (146) قلم ظروف ولوازم تجهیزات مطبخ لات پنجم وششم مورد ضرورت قطعات مرکزی وقول اردوی های ساحوی ازبابت سال مالی 1397 ریاست لوژستیک ستردرستیز نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Sep 15, 2018 Oct 01, 2018
شرطنامه پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دومنزله چهاراتاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی وفاضلاب آن ویک باب چاه سپتیک (140) متر مکعب تیپیک برای قوماندانی مفرزه هوائی ولایت فراه ضرورت سال مالی 1397.
اعلان دعوت به داوطلبی: توام احترام شرطنامه پروسه کاری امورات ساختمانی یک باب تعمیر دومنزله چهار اتاقه بشمول شبکات برق، آبرسانی وفاضلاب آن ویک باب چاه سپتیک (140) متر مکعب تیپیک برای قوماندانی مفرزه هوائی ولایت فراه ضرورت سال مالی...
Sep 15, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 11, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد
دانلود متن اطلاعیه
Sep 10, 2018 -
قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در نظرداشت محلات تحویلدهی به شکل به...
قرار داد تعداد (3) قلم مواد اعاشوی(گوشتی)ضرورت قطعات وجزوتامها، موسسات وادارات مرکزی و قول اردوی های ساحوی اردوی ملی بشمول قطعات و جزوتامهای سرحدی و قطعات و جزوتامهای امن نظم عامه برای سال مالی 1398 در هفت لات با در نظرداشت محلات تحویلدهی...
Sep 07, 2018 -
قرارداد یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی
قرارداد یک قلم مواد اعاشوی (نان خشک) ضرورت سال مالی 1398 قطعات وجزوتام های مرکزی ، قول اردو های ساحوی وقطعات سرحدی اردوی ملی درهفت لات روش داوطلبی بازداخلی نوع قرارداد چهار چوبی . شماره داوطلبی :( 1398/MOD/G/0001/21205/7LOTS) ضرب...
Sep 05, 2018 Sep 25, 2018
صفحه 1 از 11