داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع تدارک : {اجناس و خدمات ضمنی(حفظ ومراقبت) 32 عراده وسایط اطفائیه ضرورت ریاست حالات اضطراری و فوق العاده وزارت دفاع ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : {اجناس و خدمات ضمنی(حفظ ومراقبت) 32 عراده وسایط اطفائیه ضرورت ریاست حالات اضطراری و فوق العاده وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : (22410) 1396-MOD-G-0411 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Sep 19, 2017 Oct 07, 2017
اطلاعیه عقد قرار داد لاتهای اول ، سوم ، پنجم ، ششم و هفتم تعداد تعداد 110 قلم ظروف مطبخ ضرورت قطعات وجزوتام های قول اردوی های ساحوی
Sep 17, 2017 -
امورات ساختمانی کانکریت ریزی فرش خیمه های (ورکشاپ وسایط)لوای انجنیری واقع کمپ غازی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختمانی کانکریت ریزی فرش خیمه های (ورکشاپ وسایط)لوای انجنیری واقع کمپ غازی نمبر تشخصیه داوطلبی : (25105) 1396-MOD-W-0437 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Sep 14, 2017 Oct 10, 2017
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وحفر ۶۶ حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی
Sep 14, 2017 -
اطلاعیه عقدقراردادتهیه و تدارک مواد تحکیماتی صحرایی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردو های ساحوی
اطلاعیه عقدقرارداد: قـــــرارداد تهیه و تدارک مواد تحکیماتی صحرایی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردو های ساحوی از بابت سال مالی 1396 و 1397 به قرارداد چهار چوبی: MOD- G – 0095-25112-1396/7LOTS به اساس حکم نمبر...
Sep 13, 2017 -
اطلاعیه عقدقرارداد ۱۳ قلم تجهیزات ُ لوازم اطفائیه و ضد حریق ستیشن های اطفائیه قطعات وجزوتامهای اردوی ملی ضرورت ریاست حالات اضطراری وفوق العاده
اطلاعیه عقدقرارداد: نمبر تشخصیه داوطلبی: -(MOD-G-0130) (22709)- 1396 موضوع تدارک : تهیه وتدارک (13) قلم تجهیزات ،لوازم اطفائیه وضدحریق ستیشن های اطفائیه قطعات وجزوتامهای اردوی ملی ضرورت ریاست حالات اضطراری وفوق العاده به قیمت مجموعی مبلغ...
Sep 10, 2017 -
اعلان امورات ساختماني پاركينگ وسايط ، غرفه زرهي ، دروازه ، تي وال آهن كانكريتي ، مربوط قومانداني كندك انتقالات فرقه (111) كابل واقع خواجه رواش
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : امورات ساختماني پاركينگ وسايط ، غرفه زرهي ، دروازه ، تي وال آهن كانكريتي ، ، مربوط قومانداني كندك انتقالات فرقه (111) كابل واقع خواجه رواش نمبر تشخصیه داوطلبی : (25105) {MOD –W -0432 -} 1396 ...
Sep 06, 2017 Sep 26, 2017
اعلان (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری ضرورت سال 1396 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : شرطنامه (7) قـلم تجهیزات سیستم جدید کمپیوتری ضرورت سال 1396 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی نمبر تشخصیه داوطلبی : (25208) 1396-MOD-G-0056 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر: مبلغ3899993...
Aug 29, 2017 Sep 16, 2017
اعلان قـــرار داد تعداد (2) قلم چوب ارچه درگیــران وذغال سنگ
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : قـــرار داد تعداد (2) قلم چوب ارچه درگیــران وذغال سنگ جهت تسخین پرســــونل قطعات وجزوتامهای مرکزی وساحوی اردوی ملی برای 90 یوم زمستان سال 1396در هفت لات روش داوطلبــی بازداخلی نمبر تشخصیه داوطلبی :...
Aug 29, 2017 Sep 17, 2017
اعلان تدارک (31)قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک
اعلان دعوت به داوطلبی: موضوع تدارک : (31)قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت ریاست اسلحه وتخنیک برای قطعات وجزوتام های اردوی ملی بابت سال مالی 1396 نمبر تشخصیه داوطلبی : (25213) 1396-MOD-G-0439 روش داوطلبی : باز داخلی تضمین آفر:...
Aug 23, 2017 Sep 12, 2017
صفحه 1 از 9