خلص سوانح ( بیوگرافی ) دگرجنرال عبدالحمید "حمید" معاون اول مقام ستر درستیز قوای مسلح ج .۱.۱

خلص سوانح ( بیوگرافی ) دگرجنرال عبدالحمید  "حمید" معاون اول مقام ستر درستیز قوای مسلح ج .۱.۱

نام : عبدالحمید

نام پدر : گل حمید خان

رتبه : دگرجنرال

وظیفه فعلی : معاون مقام ستردرستیز قوای مسلح ج .۱.۱

درجه تحصیل : ماستر علوم نظامی

مسلک : توپچی دافع هوا ، کوماندو و کشف

سال تولد : ۱۳۳۳

سکونت اصلی : قریه چنگه علیا ، ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک

حالت مدنی : متآهل

زبان مادری : پشتو

بلدیت با زبان های خارجی: انگلیسی و روسی

بلدیت با زبان های داخلی : پشتو و دری

تحصیلات ملکی :

-      تحصیلات ابتدائی را در مکتب ابتدائیه جلگه میدان وردک از سال ۱۳۴۱ الی ۱۳۴۷.

-         اکمال شش دوره آموزشی زبانهای خارجی امریکا در افغانستان ( EFL ) .

-         فارغ التحصیل رشته اقتصاد از پوهنتون خصوصی کاردان(DBA)

-         تکمیل دوره آموزشی ( IAM’s Business English Course )


تحصیلات نظامی :

-         فارغ حربی شوونحی در سال ۱۳۵۲

-         فارغ حربی پوهنتون در سال ۱۳۵۵

-         فارغ کورس ( ج ) کوماندو و فراشوت در سال ۱۳۵۸

-         اکمال کورس کشف یکساله مسکو در سال ۱۳۵۹

-         تکمل نمودن دوره چهار ساله ماستری علوم نظامی در اکادمی عالی نظامی فرونز در سال ۱۳۶۸

-        سپری نمودن دوره ( Leadership Challenge Workshop ) از 《 IAM 》 در سال ۲۰۰۲ .

-       تکمیل نمودن کورس رهبری ضد شورش در سال ۱۳۸۸ در مرکز تعلیمی ضد شورش . سپری نمودن دوره ( Strengths Finder Leadershi Traninig)  

 

وظایف اجرا شده

-         قوماندان بلوک آتش در قطعه ( ۱۱۱ ) دافع هوا در سال ۱۳۵۵

-         مدیر پژند قطعه ( ۱۱۱ ) دافع هوا تا سال ۱۳۵۷

-         مدیر اوپراسیون و استخبارات قطعه ( ۱۱۱ ) دافع هوا تا سال ۱۳۵۸

-         قوماندان تولی کوماندو در لوای ( ۳۷ ) کوماندو تا سال ۱۳۶۲

-         آمر کشف لوای ( ۳۷ ) کوماندو تا سال ( ۱۳۶۳

-         معاون اول لوای ( ۳۷ ) کوماندو تا سال ( ۱۳۶۵

-          قوماندان لواء ( ۳۷ ) کوماندو تا سال ( ۱۳۷۱

-         رئیس ارکان فرقه (۴۲) تا سال (۱۳۷۴

-         عضو کمیسیون شورای عالی نظامی در ریاست جمهوری ۱.۱ تا سال

-          کارمند در ( MED Air ) تا سال ۲۰۰۱ بحیث معلم در ( BBC ) کابل افغانستان تا سال ( ۲۰۰۱ )

-          مدیر اداری پکتیک از سال (۲۰۰۱) الی (۲۰۰۸

-          قوماندان لواء چهارم ، قول اردوی ( ۲۰۵ ) اتل از سال ( ۱۳۸۶ ) الی (۱۲۸۸ )

-          قوماندان قول اردوی ( ۲۰۵ ) اتل تا برج ثور سال ( ۱۳۹۴

-         قوماندان قول اردوی ( ۲۰۹ ) شاهین تا برج سرطان ( ۱۳۹۵

-         رئیس ارکان مقام ستردرستیز از سرطان ( ۱۳۹۵ ) الی سنبله ( ۱۳۹۶

-         معاون اول مقام ستردرستیز از سنبله ( ۱۳۹۶ ) الی اکنون