قول اردوی 209 شاهین

بیانیه مطبوعاتی

بیانیه مطبوعاتی نمبر241

بیانیه مطبوعاتی نمبر234

بیانیه مطبوعاتی نمبر233

بیانیه مطبوعاتی نمبر223

بیانیه مطبوعاتی نمبر218

بیانیه مطبوعاتی نمبر217

بیانیه مطبوعاتی نمبر215

بیانیه مطبوعاتی نمبر214

بیانیه مطبوعاتی نمبر212

بیانیه مطبوعاتی نمبر211

بیانیه مطبوعاتی نمبر209

بیانیه مطبوعاتی نمبر208

بیانیه مطبوعاتی نمبر206

بیانیه مطبوعاتی نمبر205

بیانیه مطبوعاتی نمبر204

بیانیه مطبوعاتی نمبر203

بیانیه مطبوعاتی نمبر202

بیانیه مطبوعاتی نمبر200

بیانیه مطبوعاتی نمبر198

بیانیه مطبوعاتی نمبر197

بیانیه مطبوعاتی نمبر194

بیانیه مطبوعاتی نمبر193

بیانیه مطبوعاتی نمبر192

بیانیه مطبوعاتی نمبر190

بیانیه مطبوعاتی نمبر189

بیانیه مطبوعاتی نمبر188

بیانیه مطبوعاتی نمبر187

بیانیه مطبوعاتی نمبر186

بیانیه مطبوعاتی نمبر185

بیانیه مطبوعاتی نمبر184

بیانیه مطبوعاتی نمبر183

بیانیه مطبوعاتی نمبر182

بیانیه مطبوعاتی نمبر181

بیانیه مطبوعاتی نمبر180

بیانیه مطبوعاتی نمبر179

بیانیه مطبوعاتی نمبر177

بیانیه مطبوعاتی نمبر 176

بیانیه مطبوعاتی نمبر 175

بیانیه مطبوعاتی نمبر 174

بیانیه مطبوعاتی نمبر 173

بیانیه مطبوعاتی نمبر 172

بیانیه مطبوعاتی نمبر 171

بیانیه مطبوعاتی نمبر 169

بیانیه مطبوعاتی نمبر 168

بیانیه مطبوعاتی نمبر 167

بیانیه مطبوعاتی نمبر 166

بیانیه مطبوعاتی نمبر 165

بیانیه مطبوعاتی نمبر 161

بیانیه مطبوعاتی نمبر 160

بیانیه مطبوعاتی نمبر 159

بیانیه مطبوعاتی نمبر 158

بیانیه مطبوعاتی نمبر 157

بیانیه مطبوعاتی نمبر 156

بیانیه مطبوعاتی نمبر 155

بیانیه مطبوعاتی نمبر 154

بیانیه مطبوعاتی نمبر 153

بیانیه مطبوعاتی نمبر 152

بیانیه مطبوعاتی نمبر 151

بیانیه مطبوعاتی نمبر 150

بیانیه مطبوعاتی نمبر 149

بیانیه مطبوعاتی نمبر 147

بیانیه مطبوعاتی نمبر 146

بیانیه مطبوعاتی نمبر 144

بیانیه مطبوعاتی نمبر 143

بیانیه مطبوعاتی نمبر 142

بیانیه مطبوعاتی نمبر 141

بیانیه مطبوعاتی نمبر 140

بیانیه مطبوعاتی نمبر 139

بیانیه مطبوعاتی نمبر 138

بیانیه مطبوعاتی نمبر 137

بیانیه مطبوعاتی نمبر 137

بیانیه مطبوعاتی نمبر 135

بیانیه مطبوعاتی نمبر 134

بیانیه مطبوعاتی نمبر 133

بیانیه مطبوعاتی نمبر 132

بیانیه مطبوعاتی نمبر 131

بیانیه مطبوعاتی نمبر 130

بیانیه مطبوعاتی نمبر 129

بیانیه مطبوعاتی نمبر 128

بیانیه مطبوعاتی نمبر 127

بیانیه مطبوعاتی نمبر 125

بیانیه مطبوعاتی نمبر ۱۲۴

بیانیه مطبوعاتی نمبر 123

بیانیه مطبوعاتی نمبر 122

بیانیه مطبوعاتی نمبر 121

بیانیه مطبوعاتی نمبر 120

بیانیه مطبوعاتی نمبر 118

بیانیه مطبوعاتی نمبر 117

بیانیه مطبوعاتی نمبر 116

بیانیه مطبوعاتی نمبر 115

بیانیه مطبوعاتی نمبر 114

بیانیه مطبوعاتی نمبر 112

بیانیه مطبوعاتی نمبر 111

بیانیه مطبوعاتی نمبر 110

بیانیه مطبوعاتی نمبر 109

بیانیه مطبوعاتی نمبر 108

بیانیه مطبوعاتی نمبر 106

بیانیه مطبوعاتی نمبر 105

بیانیه مطبوعاتی نمبر 104

بیانیه مطبوعاتی نمبر 103

بیانیه مطبوعاتی نمبر 102

بیانیه مطبوعاتی نمبر 101

بیانیه مطبوعاتی نمبر 100

بیانیه مطبوعاتی نمبر 99

بیانیه مطبوعاتی نمبر 98

بیانیه مطبوعاتی نمبر 97

بیانیه مطبوعاتی نمبر 96

بیانیه مطبوعاتی نمبر 95

بیانیه مطبوعاتی نمبر 94

بیانیه مطبوعاتی نمبر 93

بیانیه مطبوعاتی نمبر 92

بیانیه مطبوعاتی نمبر 91

بیانیه مطبوعاتی نمبر 90

بیانیه مطبوعاتی نمبر 89

بیانیه مطبوعاتی نمبر 88

بیانیه مطبوعاتی نمبر 87

بیانیه مطبوعاتی نمبر 86

بیانیه مطبوعاتی نمبر 85

بیانیه مطبوعاتی نمبر 84

بیانیه مطبوعاتی نمبر 83

بیانیه مطبوعاتی نمبر 82

بیانیه مطبوعاتی نمبر 81

بیانیه مطبوعاتی نمبر 80

بیانیه مطبوعاتی نمبر 79

بیانیه مطبوعاتی نمبر 77

بیانیه مطبوعاتی نمبر 76

بیانیه مطبوعاتی نمبر 75

بیانیه مطبوعاتی نمبر 73

بیانیه مطبوعاتی نمبر 72

بیانیه مطبوعاتی نمبر 71

بیانیه مطبوعاتی نمبر 70

بیانیه مطبوعاتی نمبر 69

بیانیه مطبوعاتی نمبر 68

بیانیه مطبوعاتی نمبر 67

بیانیه مطبوعاتی نمبر 66

بیانیه مطبوعاتی نمبر 65

بیانیه مطبوعاتی نمبر 63

بیانیه مطبوعاتی نمبر 62

بیانیه مطبوعاتی نمبر 61

بیانیه مطبوعاتی نمبر 60

بیانیه مطبوعاتی نمبر 59

بیانیه مطبوعاتی نمبر 56

بیانیه مطبوعاتی نمبر 55

بیانیه مطبوعاتی نمبر 54

بیانیه مطبوعاتی نمبر 53

بیانیه مطبوعاتی نمبر 52

بیانیه مطبوعاتی نمبر 50

بیانیه مطبوعاتی نمبر 49

بیانیه مطبوعاتی نمبر 48

بیانیه مطبوعاتی نمبر 47

بیانیه مطبوعاتی نمبر 46

بیانیه مطبوعاتی نمبر 45

بیانیه مطبوعاتی نمبر 44

بیانیه مطبوعاتی نمبر 43

بیانیه مطبوعاتی نمبر 42

بیانیه مطبوعاتی نمبر 41

بیانیه مطبوعاتی نمبر 40

بیانیه مطبوعاتی نمبر 39

بیانیه مطبوعاتی نمبر 37

تاریخچه قول اردو
 

تاریخچه ایجاد قول اردوی209شاهین

قوماندانی قول اردوی209 شاهین درمیزان سال 1383 درولسوالی دهدادی ولایت بلخ ایجاد گردیده است .

ساحه مســـوولیت قول اردوی 209 شاهین 9 ولایات زون شمال وشمالشرق کشور که دارای 114 ولسوالی میباشد.

جنرالان که ازایجاد قول اردوی 209 شاهین الی اکنون بصفت قوماندان اجرای وظیفه نمود ه اند قرارذیل است.

1 ــــ تورنجنرال تاج محمد جاهد ازتاریخ 18 جدی 1383 الی 2سرطان 1386

2 ــــ دگرجنرال مراد علی مراد ازتاریخ 2سرطان 1386 الی 14 سرطان 1389

3 ـــ تورنجنرال ارکانحرب زلمی (ویسا )ازتاریخ 14 سرطان 1389 الی 21 دلو 1393

4 ــــ دگرجنرال عبدالحمید(حمید) از تاریخ 7 ثور 1394 الی 26 سرطان 1395 .

5 - تورنجنرال مهمند کتوازی از تاریخ 28 سرطان سال 1395 الی اکنون