قول اردوی 209 شاهین

تاریخچه قول اردو
 

تاریخچه ایجاد قول اردوی209شاهین

قوماندانی قول اردوی209 شاهین درمیزان سال 1383 درولسوالی دهدادی ولایت بلخ ایجاد گردیده است .

ساحه مســـوولیت قول اردوی 209 شاهین 9 ولایات زون شمال وشمالشرق کشور که دارای 114 ولسوالی میباشد.

جنرالان که ازایجاد قول اردوی 209 شاهین الی اکنون بصفت قوماندان اجرای وظیفه نمود ه اند قرارذیل است.

1 ــــ تورنجنرال تاج محمد جاهد ازتاریخ 18 جدی 1383 الی 2سرطان 1386

2 ــــ دگرجنرال مراد علی مراد ازتاریخ 2سرطان 1386 الی 14 سرطان 1389

3 ـــ تورنجنرال ارکانحرب زلمی (ویسا )ازتاریخ 14 سرطان 1389 الی 21 دلو 1393

4 ــــ دگرجنرال عبدالحمید(حمید) از تاریخ 7 ثور 1394 الی 26 سرطان 1395 .

5 - تورنجنرال مهمند کتوازی از تاریخ 28 سرطان سال 1395 الی ثور 1396

بریدجنرال امان الله مبین از تاریخ 5 ثور سال 1396 الی اکنون