قول اردوی 201 سیلاب

بیانیه مطبوعاتی

 

بیانیه مطبوعاتی نمبر 149

بیانیه مطبوعاتی نمبر 148

بیانیه مطبوعاتی نمبر 147

بیانیه مطبوعاتی نمبر 146

بیانیه مطبوعاتی نمبر 145

بیانیه مطبوعاتی نمبر 137

بیانیه مطبوعاتی نمبر 131

بیانیه مطبوعاتی نمبر 128

بیانیه مطبوعاتی نمبر 127

بیانیه مطبوعاتی نمبر 125

بیانیه مطبوعاتی نمبر 123

بیانیه مطبوعاتی نمبر 122

بیانیه مطبوعاتی نمبر 121

بیانیه مطبوعاتی نمبر 120

بیانیه مطبوعاتی نمبر 119

بیانیه مطبوعاتی نمبر 118

بیانیه مطبوعاتی نمبر 117

بیانیه مطبوعاتی نمبر 115

بیانیه مطبوعاتی نمبر 114

بیانیه مطبوعاتی نمبر 113

بیانیه مطبوعاتی نمبر 112

بیانیه مطبوعاتی نمبر 111

بیانیه مطبوعاتی نمبر 103

بیانیه مطبوعاتی نمبر 102

بیانیه مطبوعاتی نمبر 101

بیانیه مطبوعاتی نمبر 98

بیانیه مطبوعاتی نمبر 97

بیانیه مطبوعاتی نمبر 94

بیانیه مطبوعاتی نمبر 91

بیانیه مطبوعاتی نمبر 90

بیانیه مطبوعاتی نمبر 89

بیانیه مطبوعاتی نمبر 88

بیانیه مطبوعاتی نمبر 79

بیانیه مطبوعاتی نمبر 75

بیانیه مطبوعاتی نمبر 74

بیانیه مطبوعاتی نمبر 73

بیانیه مطبوعاتی نمبر 72

بیانیه مطبوعاتی نمبر 71

بیانیه مطبوعاتی نمبر 70

بیانیه مطبوعاتی نمبر 69

بیانیه مطبوعاتی نمبر 68

بیانیه مطبوعاتی نمبر 67

بیانیه مطبوعاتی نمبر 66

بیانیه مطبوعاتی نمبر 65

بیانیه مطبوعاتی نمبر 64

بیانیه مطبوعاتی نمبر 61

بیانیه مطبوعاتی نمبر 60

بیانیه مطبوعاتی نمبر 58

بیانیه مطبوعاتی نمبر 57

بیانیه مطبوعاتی نمبر 55

بیانیه مطبوعاتی نمبر 53

بیانیه مطبوعاتی نمبر 34

بیانیه مطبوعاتی نمبر 32

بیانیه مطبوعاتی نمبر 23

بیانیه مطبوعاتی نمبر 22

بیانیه مطبوعاتی نمبر 21

بیانیه مطبوعاتی نمبر 16

بیانیه مطبوعاتی نمبر 15

بیانیه مطبوعاتی نمبر 14

بیانیه مطبوعاتی نمبر 13      

بیانیه مطبوعاتی نمبر 8

بیانیه مطبوعاتی نمبر 7

بیانیه مطبوعاتی نمبر 6

بیانیه مطبوعاتی نمبر 5

بیانیه مطبوعاتی نمبر 4

بیانیه مطبوعاتی نمبر 3

بیانیه مطبوعاتی نمبر 2

بیانیه مطبوعاتی نمبر 1

 
تاریخچه قول اردو
 

تاریخچه تأسیس قول اردو201 سیلاب

اساس تشکیل اردوی ملی بمنظورمبارزه مشترک جامعه جهانی دربرابر تروریزم والقاعده وتحقق نخستین اهداف مندرجه توافقات بن به عنوان هسته ابتدایی ریفورم جدید تشکیلاتی اردودرحمل 1381 با ایجاد اولین کندک اردو ملی اساس گذاری وبعد از تشکیل لوا ها درسنبله ( 1382) قول اردو مرکزی که حال بنام قول اردوی 201 سیلاب یادمیشود حضور تشیکلاتی یافت ورسـمآ با اهــدای عـلـم مبارک توسـط جـلالتـمآب محترم حامـدکــرزی رئیـس جمهـوراسبق جمهوری اســلامی افـغـانستان شـامل نظـام جدیدالتأسـیس مـردمی در افغانستان گـردید. این قـول اردو درابتدا دارای پنج گـارنیزیون وسه لـوا دریازده ولایـت ذیـل ( کابل ، پروان ، پنجشیر ، کاپیسا ، وردک ، لوگر ، بامیان ، لغمان ، ننگرهار ونورستان) درگارنیزیون پلچرخی ووظایف امنیتی خویشراعملاً درزون شرق آغازنمود که از ابتدای تاسیس تااکنون پنج قوماندان قول اردو آتی الذکر بنامهای  تورنجنرال محمد معین«فقیر» تورنجنرال منیرمحمد«منگل» تورنجنرال محمد رحیم ، تورنجنرال عبدالله«حبیبی» تورنجنرال محمدزمان «وزیری» تقررحاصل نموده اند . طی مدت این قوماندانی درساحه مسؤلیت وظیفوی خویش اجرای عملیاتهای محاربوی وتصفیوی بمنظورتامین امنیت وبهبود زنده گی هموطنان خویش انجام داده وعلاوه ازاجرای عملیات ها کمک های انسان دوستانه وبشردوستانه رابه اهالی مناطق ساحه مسوولیت ،انتقال قطارهای اکما لاتی قول اردوهای ساحوی ، افرازگزمه های چکپاینت ها ، اجرای کمین ها کمک وتوزیع مواد خوراکی ، البسه ، ظروف وخیمه به آسیب دیده گان سیلاب ها درولایات کنر ، ننگرهار ولغمان  واحداث پل ها وپلچک ها بمنظور رفع مشکل آنی مردم وانتقال افراد گیرمانده درمحاصره آب درنقاط امن سهم فعال درپروسه نجات و تخلیه برف کوچ های  سالنگ درسال 1388 و 1386 در دومرحله وسقوط طیاره کام ایر درسال 1384 وطیاره پامیر درسال 1389 تامین امنیت شاهـراه  مواصـلاتی واکـمالاتی نمبر(1)کابل قندهار ونمبر(7)کابل جلال آباد سهم فعال درپروسه امنیت مراکز وسایت های رای دهی  انتخابات در دوراول ،دوم  وسوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تامین نموده است  تا اینکه درماه حوت سال 1389 ازگارنیزیون پلچرخی کابل تغیر وضع الجیش وبه گارنیزیون گمبیری درولسوالی قرغه یی ولایت لغمان  با اختصار ساحه مسوولیت درهفت ولایت ذیل ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، ننگرهار لغمان ٰکنر ونورستان وظایف امنیتی ونظم آوری را انجام داده ودرخدمت به هموطنان خود قرارگرفت . که پروسه انکشاف اردوی ملی به کمک وحمایت جامعه جهانی وهمکاری ما لی  وآموزش تعلیمات پیشرفته با تکتیک وآشنایی با اسلحه مدرن وتکنا لوژی جدید توسط کشوردوست ایالات متحده امریکا صورت گرفته که این امر درتقویت روحیه ومورال رزمی منسوبان وارتقاء قابلیت مسلکی آنها تاثیرات مثبت داشته است چنانچه قوماندانی قول اردو201 سیلاب در25 ماه قوس 1391 منحیث نخستین زون درسطح کشورمسئولیت های امنیتی را به عهده گرفت وتماماً اوپراسیون ها وعملیات های محاربوی ، تصفیوی چکپاینت ها ،افرازگزمه ها وفعالیت های روزمره را به همآهنگی کامل نیروهای امنیتی ، باتفاهم مشترک مسئولین محلی ،شوراهای محترم ولایتی ،علماء وسران اقوام درساحه مسئولیت وظیفوی خویش درهفت زون شرق وحومه کابل و(70) ولسوالی به اساس هدایت واوامرمقام های ستردرستیز ووزارت دفاع ملی بطورمستقلانه انجام میدهد که امنیت فعلی درساحه مسئولیت وظیفوی این قوماندانی نمونه مثال میباشد  .

ـــ درتشکیل قول اردو201 سیلاب فعلاً چهارلوای پیاده ،چهار گارنیزیون ،یک کندک تعلیمی ، کندک کشف واستخبارات، کندک انجینری ، کندک مخابره ، کندک حمایه لوژستیکی ودیپوی ساحوی باسلاح ، وسایط جدید ومدرن وتأسیسات رهایشی مجهزتکمیل ودرحال رشد وانکشاف میباشد.

ــ لوا اول پیاده قول اردو201 سیلاب درولایت لغمان ، لوادوم پیاده درولایات کنرونورستان ،لواسوم پیاده درولسوالی سروبی ولایت کابل ،ولایات کاپیسا، پروان وپنجشیر ولوا چهارم پیاده درولایت ننگرهار به تامین امنیت ، اجرای عملیات ها واوپراسیون های روزمره مصروف میباشند.

ــ براساس پلان وزارت دفاع ملی ازبنیه لواها وقطعات حمایوی مانند شفاخانه یکصدبسترساحوی وآمریت حفظ تأسیسات ملکیت های وزارت دفاع ملی ایجاد ومصروف به خدمت میباشند.

همچنان کندک اول صاعقه مربوط فرقه عملیات های خاص اردوی ملی مجهزباسلاح وتجهیزات محاربوی بخاطراجرای وظایف امنیتی در داخل گارنیزیون موقعیت دارد ودرساحه مسؤلیت این قول اردو وظایف خودراباهمآهنگی خوب بشکل درست اجرامینمایند