قول اردوی 215 میوند

بیانیه مطبوعاتی
تاریخچه قول اردو