معلومات برای رسانه

 تورنجنرال دولت وزیری 

رئیس ارتباطات ستراتیژیک وامور عامه  وزارت دفاع ملی

کابل - افغانستان 

تلفون : 0202661493

ایمیل: Dawlat.Waziri@mod.gov.af