گـزارش کاری (25) روز دوم پلان کاری یکصد روزه سال (1394)

گـزارش کاری (25) روز دوم پلان کاری یکصد روزه سال (1394)

   

تنظیم واداره منابع بشری و اصلاحات در سیاست کادری

 •       لست مکمل تعینات (36) بست جنرالی نهایی گردیده و اسناد آن آماده میباشد.
 •      روتیشن پرسونل قطعات و جزوتام های اردوی ملی بطور دوامدار ادامه داشته اسناد تغیر و تبدیل  پرسونل ترتیب و آماده اجراات بعدی می باشد.
 •      کار پروسه جلب وجذب جوانان داوطلب واجد شرایط جهت شمولیت به اردوی ملی ادامه دارد.
 •      به تعداد (260) نفر افسر، (152) نفر بریدمل و (62) نفر سرباز لوای (777) هوایی عملیات های خاص تعین بست گردیده است.
 •      به تعداد (800) نفر جهت اکمال کندک (244) به مرکز تعلیمی نظامی انتقال گردیده اند.
 •      به منظور اکمال کندک (245) تعداد (600) نفرآماده انتقال به گردیزمیباشند.

در عرصه تعلیم و تربیه

 • درختم سال (2014) میلادی تمام نیازمندیهای بورس ها و کورسهای خارجی به ممالک کمک کننده بصورت مجموعی سپرده شده و کشور های کمک کننده به زمان مناسب آن دعوتنامه ها و یاداشت های آن  را ارسال مینمایند که در مقابل بصورت فوری سهمیه به قطعات وجزوتامها داده میشود.
 • در بخش تعلیم و تربیه و مسولیت های امور تعلیمی در هر دو قرارگاه (وزارت دفاع ملی و ستردرستیز) مراجع ذیل امور تعلیمی را پلان و پیش میبرند.
 • در قرارگاه وزارت دفاع ملی:- مسئولیت امور تعلیمی را ریاست تعلیم و تربیه معاونیت پرسونل و تعلیمات بدوش داشته و پالیسی دهنده امور تعلیمی میباشد و وظایف خود را مطابق لایحه وظایف و تشکیلات وزارت دفاع ملی اجرامینماید.
 • در قرارگاه ستردرستیز:-  مسئولیت امور تعلیمی را ریاست تعلیم و تربیه و دکتورین ، قوماندانی تعلیم وتربیه و دکتورین و قوماندانی پوهنتون دفاع ملی بدوش دارند ، مراجع تعلیم و تربیه ستردرستیزمراجع اجرائیوی میباشد.
 • پالیسی انکشاف تعلیم و تربیه در اردوی ملی بعد از مرور و اخذ منظوری مقام محترم وزارت دفاع ملی به مراجع مربوطه تکثیر گردیده.
 • طرح جدید پالیسی تنظیم و اداره افسران اردوی ملی  تکمیل گردیده.
 • بتعداد (125) تن افسر، (215) تن بریدمل و (1) تن سرباز به کورس های مختلفه مکاتب مسلکی ( تامینات محاربوی ، عقیدتی و فرهنگی ، ضد شورش ، کوماندو ، مخابره ، توپچی، حقوق ، امورعامه و کشف و استخبارات) و مرکز نظامی تعلیمی کابل معرفی گردیده اند.
 • به تعقیب آن تعداد (19) نفر افسر تعداد (4) نفر بریدمل و (22) نفر فارغین صنوف دوازده هم نیز جهت ادامه تحصیل به کشور هند اعزام گردیده اند.
 • در صورتیکه شرایط استخدام مساعد باشد در مورد استخدام تعداد (100) بست مامورین و کارکنان خدماتی خارج از تشکیل اردوی ملی از طریق رقابت آزاد اجراات صورت خواهد گرفت.
 • ترتیب ساختار تشکیلاتی (132) بست افسران و (10) بست افسران عالی رتبه تحت کار میباشد.
 • ثبت و قید دفاتر کارمندان و کارکنان خدمات ملکی در سیستم هرمز و دیتابیس جریان دارد.
 • پیشبرد ورکشاپ چهار روزه تحت عنوان (مدیریت دفترو مکتوب نویسی) برای تمام کارکنان خدمات ملکی وزارت دفاع ملی به همکاری کمیسیون محترم مستقیل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 • کار مرور و بازنگری پالیسی جلوگیری از غیرحاضری منسوبین اردوی ملی تکمیل گردیده.

  عملیات ها ، انکشافات ، قابلیت ها و چالشها

 • الف-عملیات قاطع:- اجرای (15) عملیات پلان شده در ولایات میدان وردک ، غزنی ، بدخشان ، بغلان ، کندز ، فاریاب ، سرپل ، فراه ، ننگرهار، کاپیسا ، زابل ، هلمند ، خوست ، لغمان و ارزگان.
 • جرای (7) عملیات خارج پلان در ولایات کنر، کابل ، بادغیس ، تخار، نورستان ، هرات و کندهار.
 • ب-عملیات خاص:- اجرای (79) عملیات پلان شده در ولسوالی های یمگان و جرم ولایت بدخشان، ولسوالی های چاردره و دشت ارجی ولایت کندز، ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک ، ولسوالی وایکل ولایت نورستان ، ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا و ولایات فراه، سرپل و ننگرهار.
 • ج-عملیات تصفیه و تلاشی:- اجرای (72) عملیات پلان شده در ولایات بادغیس ، زابل ، ارزگان ، پکتیکا ، خوست ، کاپیسا ، ننگرهار و میدان وردک.
 • اجرای (28) عملیات خارج پلان در ولایات نورستان ، کندز، پکتیا ، بدخشان ، ننگرهار، کنر ، هرات و تخار.
 • د-عملیات واکنش سریع:- اجرای عملیات خارج پلان واکنش سریع در ولایات کابل ، کندز ، سرپل ، نورستان ، هلمند ، قندهار ، خوست و پروان.
 • و-عملیات حفظ و ثبات:- اجرای (32) عملیات پلان شده حفظ و ثبات در ولایات کابل ، هرات ، کندز (شاهراه نمبر7)  کابل ، جلال آباد ، تورغندی ولایت هرات ، شیرخان بندر ولایت کندز ، ولسوالی های شکین ، کجران ، پشت رود ، گیلان ، مقر ، ازره ، واغظ ، میوند ، چارجینو ، غورک ، دهراود ، وردوج ، جرم ، دند غوری ، امام صاحب ، پسابند ، چارصده غور، سنگین ، کجکی ، موسی قلعه ، نوزاد ، گلستان ، شندند ، وانت و وایکل اجرا شده است.
 • هـ-انکشافات:- قرارگاه و تولی قرارگاه لوا چهارم بدخشان مروبط قول اردوی 209 شاهین ایجاد و فعال گردیده است.
 • تشکیل ایجاد کندک های 3 ، 4 و 5 لوای 4 بدخشان ابلاغ گردیده و فعال سازی آن جریان دارد.
 • ایجاد تشکیل معاونیت عملیات های خاص در چوکات ریاست اوپراسیون ستردرستیز که پرسونل این معاونیت غرص منظوری پیشنهاد گردیده اند.
 • لوا 777  عملیات خاص هوایی از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی الحاق و فعال میباشد.

تدارکات و اداره موثر منابع

 • جهت ایجاد سیستم اداره معلوماتی لوژستیکی (کورآیمس) و نیتورک استادان و مشاورین را در سطوح مختلف معرفی نمود و به قوماندانی عمومی لوژستیک و قوماندانی دیپوی اکمالات وظیفه سپرده شده تا عجالتآ برای استادان که قرار است در آینده نزدیک به قطعات و جزوتام های مرکزی و ساحوی اعزام گردند محل مناسب را جهت پیشبرد تعلیم و تربیه نیتورک و سیستم (کورآیمس) آماده سازند و کار بالای این پروسه ادامه دارد.
 • به ادامه توزیع کارت های انفرادی بانکی برای منسوبین اردوی ملی و ورثه شهدا طی این مدت جمعآ به تعداد (191) قطعه کارت بانکی؛ عزیزی بانک و نوی کابل بانک توزیع و سلسله توزیع کارت ها نظر به ضرورت دوام دارد.
 • تا اکنون جمعآ به تعداد (335) جلد دوسیه قرارداد در وزارت دفاع ملی در مراحل مختلف تدارکاتی قرار دارد که از جمله:
 • به تعداد (11) جلد دوسیه که بودجه آن تحت کنترول همکاران  بین المللی بوده در قوماندانی محترم CSTC-A تحت دوران میباشد.
 • به تعداد (344) جلد دوسیه بداخل بودجه وزارت دفاع ملی بوده که از جمله :
 • به تعداد (118) دوسیه در ریاست اکمال و خریداری تحت دوران بوده که منجمله (80) دوسیه در مرحله (تحت بررسی) و (38) دوسیه در مرحله ( تحت اعلان) قرار دارد.
 • به تعداد (11) دوسیه قرارداد در بورد تدارکاتی قوماندانی محترم CSTC-A تحت دوران میباشد.
 • به تعداد (18) دوسیه قرارداد و (3) دوسیه تثبیت احتیاج در معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک تحت دوران قراردارد.
 • به تعداد (39) دوسیه قرارداد و (59) دوسیه تثبیت احتیاج در ریاست محترم عمومی تدارکات ملی تحت دوران و اجراات بعدی قرار دارد.
 • در مجموع به تعداد (96) جلد دوسیه قرارداد بعد از اخذ منظوری به ریاست اکمال خریداری جهت اعطای قراردادی فرستاده شده است که ازجمله :
 • به تعداد37 دوسیه قرارداد به داخل صلاحیت وزارت دفاع ملی بوده که منظوری اعطاء گردیده.
 • به تعداد (36)  دوسیه که از صلاحیت وزارت دفاع ملی خارج بوده و به داخل صلاحیت ریاست محترم عمومی تدارکات ملی قرار داشته از طرف کمیسون محترم تدارکات ملی منظوری داده شده است.
 • تعداد (22) دوسیه قرارداد داخل بودجه طبق صلاحیت از طرف قوماندانان قول اردوهای ساحوی منظوری داده شده است.
 • به تعداد (1) جلد دوسیه قرارداد که خارج از بودجه تحت کنترول وزارت دفاع ملی بوده از طرف همکاران بین المللی منظوری داده شده است.
 • توافقنامه تعداد (68) قرارداد امضا گردیده و قرارداد به قرادادی تفویض شده است.
 • طبق پلان در قول اردوهای 207 ظفر ، 205 اتل و 209 شاهین  به تعداد (2) پایه سرور و درقول اردوی 215 میوند به تعداد (3) پایه سرور توزیع و فعال گردید ، همچنان به قول اردوهای 201 سیلاب و203 تندر (2) پایه سرور پلان، ولی تا اکنون انتقال نگردیده است.
 • ریاست مخــابره مطابق پلان در لوای هوائی 777 عملیات های خاص تعداد (12) بلاک را جهت ایجاد شبکه ستراتیژیک سروی نموده و در نتیجه سروی تعداد (483) عدد ولجک وایس ودیتا ، (3048) متر کیبل فایبرنوری و (16165) متر کیبل UTP برآورد گردیده و قرارداد ایجاد سایت متذکره  مربوط همکاران بین المللی بوده و کار آن از طرف آنها اجرا میگردد.
 • در مطبعه ریاست مخابره مطابق پلان به تعداد (13100) ورق تصدیقنامه ، (1160) ورق کارت مختلف النوع ،  (500) ورق البوم ،  (500) قطعه پوستر و تعداد (10) قطعه عکس طبع گردیده است.
 • مطابق پلان (1050) نسخه جداول مکالموی کودی با (130) نسخه کلید آن به قول اردوهای 209 شاهین ، 207 ظفر و  205 اتل توزیع گردید.
 • به تعداد (492) جلد فورمه جات شفری و تعداد (2000) ورق کرپتوگرام  به قطعات و جزوتامهای اردوی ملی توزیع گردید.
 • مطابق پلان در اخیر برج جوزا کورس قصیرالمدت سپکترام 21 برای مسئولین فریکانسی قطعات و جزوتامهای ارگانهای امنیتی در نظر گرفته شده بود، از اینکه در برج متذکره تهدیدات به سطح بلند بود و مسئولین فریکانسی قطعات در چندین استقامت مصروف عملیات های محاربوی بودند بنآ کورس متذکره به تاریخ  3 اسد سال 1394اغازمیگردد.

  تامین شفافیت و حسابدهی

 • بررسی از چگونگی صورت اکمال ، توزیع و مصارفات مواد ممر و سایرمواد لوژستیکی در لوای حمایه و امنیت ستردرستیز.
 • پالیسی سیستم کنترول داخلی در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز طرح و بعد از بررسی در کمیته انسجام مبارزه با فساد و کمیسیون عالی مبارزه با فساد جهت توحید دیدگاه ها و نظریات ادارات ذیربط و دفتر شفافیت ماموریت حمایت قاطع ، مسوده آن توحید و غرض اخذ منظوری به مقام محترم وزارت دفاع ملی ارایه گردید که  بعد از اخذ منظوری ضمن سیمینار یکروزه با اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تشریح و توضیح گردید.
 • این پالیسی به تمام معاونیت ها ، ریاست ها ، قوماندانیت های حمایوی مرکز، قول اردو های ساحوی ، فرقه ها و لوا های مستقل ارسال و همچنان امریه شماره (84) مورخ 20/3/1394 وزیردفاع ملی غرض تطبیق پالیسی سیستم کنترول داخلی به تمام مراجع وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تکثیر گردید.
 • بورد رهبری ارشد و بورد مبارزه با فساد در مرورمیکانیزم مبارزه بافساد در سال 1394 حذف گردیده و به منظور افزایش بیشتر موثریت کاری این میکانیزم صرف کمیسیون عالی مبارزه با فساد و کمیته انسجام مبارزه با فساد به حال خود باقی مانده است که جلسات آن طبق تقسیم اوقات دایر و روی موضوعات شامل آجندا تصامیم لازم اتخاذ گردید.
 • هیئت های معاونیت شفافیت و حسابدهی وزارت دفاع ملی کمیته های شفافیت و حسابدهی قول اردوهای 205 ، 207 ، 209 و 215 ، فرقه های عملیات خاص و پولیس نظامی را بررسی نموده که گزارشات آن عنوانی مقام محترم وزارت دفاع ملی ارسال گردیده است.

 

با احترام

معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی

                    دگرجنرال محمد همایون " فوزی "