گزارش کاری 25 روز اول از (صد روز کاری) وزارت دفاع ملی

گزارش کاری 25 روز اول از (صد روز کاری) وزارت دفاع ملی

گزارش اجراات وزارت دفاع ملی در رابطه به 25 روز اول پـــلان کاری

یکصد روزه ازتاریخ اول جوزا الی 25 جوزا 1394
 


1-          در رابطه به تنظیم واداره منابع بشری و اصلاحات در سیاست کادری:

 • طبق پلان تعینات حداقل تعین (7) بست جنرالی از جمله (36) بست صورت گرفته است.
 • تطبیق پلان روتیشن (37) افسر میان قول اردوهای 215 هلمند، 207 ظفر، 201 سیلاب و 209 شاهین انجام شده.
 • ارتقای پلان جلـــــب و جذب با الـترتیب (3) کندک سربازان  (کندک  89 و کندک 90)  OCS و (21 تن اناث) تولی اناثیه مکتب ملالی از طریق قوماندانی جلب و جذب صورت گـرفته است.
 • تـعـینات پرسونل لوای چهارم قول اردوی (209) شاهین مستقر در بدخشان عملی گـردیده است.
 • تعینات پرسونل قوماندانی گارنیزیون کابل فیصدی لازم ٪ 50 آن با قرارگاه گارنیزیون تکمیل گردیده است.
 • اکمال سربازان و بریدملان (ون یو) کندک 243 به مراکز تعلیمی کابل و 215 میوند صورت گرفته است.
 • اکمال سربازان داوو طلب و بریدملان (A – 5) کندک 244 به مراکز تعلیمی کابل و 205 اتل انجام شـده.

2-         اقدامات درعرصه تعلیم وتربیه:

 • اعزام (20) تن مداوم جهت ادامه تحصل از مجموع (209) تن مداومین ایکه با کشور های دوست منجمله (هندوستان) پروتوکول شــده عملی گردیده.
 • مطالبه 460 بورسیه های مختلف برای منسوبان اردو از کشور های دوست و همکار تحت کار قـرار دارد.
 • جذب (203) تن از جوانان واجـد شرایط به کورس پیلوتی  تکمیل و به دروس اغاز کرده اند.
 • مرور (3) پالیسی در موارد:

جذب محصلین، پالیسی امتیازات تشویقی و پالیسی تعلیم و تربیه (مؤسسات تعلیمی و تحصیلی در داخل کشور و تحصیلات در خارج کشور) صورت گرفته است.

 • تعیینات مجدد 584 نفر کارکنان خدمات ملکی اجرا شده است.
 • طی مراحل اسناد بست های ملکی معادل نظامی صورت گرفته است.
 • طرح قانون امور ذاتی افسران ، بریدملان و ساتنمنان نیروهای امنیتی انجام و جهت بررسی بیشتر به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است.

3-         در رابطه به عملیات ها ، انکشافات، قابلیت ها و چالشها:

 • اجرای عملیات های مشترک قاطع در ولایات

غـزنی ، بدخشان ، کـندز ، بـغـلان ، فاریاب سرپل ، فراه صـورت گرفـتـه و نتایج به هـمراه دارد.

 • اجرای عملیات های تصفیوی و قاطع در ولایات

 میدان وردک ، زابل ، هلمند ، فراه، ننگرهار ، کنر ، کاپیسا ، خوست ، پکتیکا، ارزگان، لغمان و اطراف کابل انجام داده شده است.

 • اجرای عملیات های حفظ ثبات  

 کابل ، هرات، شاهراه های نمبر (7) ، هرات ، تورغــــــندی و نمــــــــبر ( 1) شیرخان بندر صورت گرفته و جریان دارد.

 • کار تشکیلات گارنیزیون کابل انجام وعملاً بکار اغاز نموده است.

4-         روند تدارکاتی و اداره موثر منابع:

 • فعال نمودن سیستم کورایمس به منظور دیپو داری موثر الی قدمه دیپو های ساحوی جریان دارد.
 • ارسال و تعقیب پرزه جات مورد نیاز به قول اردو ها غرض رفع عوارض تخنیکی وسایط انجام شده است.
 • توزیع کارت های بانکی انفرادی برای منسوبین اردو و ورثه شهداً جریان دارد.
 • برای تدارک منابع  گارد های امنیتی بیزها طرح آماده گردیده است.
 • اجراات در رابطه به پروسه تدارکات و قرارداد ها صورت گرفته و امور قرارداد ها سرعت عمل یافته است.
 • تعقیب مصرف تطبیقی بودجه جریان دارد.
 • وصل نمودن کمپیوتر ها به شبکه های جدید ستراتیژیکی انجام شده است.
 • نصب سیستم های اتومات آلارم، دیزاین جدید شبکه ستلایت ،تنظیم سیستم سولار ویندوز و مانیتورینگ انجام یافته است.
 • مشکل ارتباطات قطعات حل و ترمیم 200 پایه مخابره HH7700 توسط گروپهای ترمیم انجام شده است.

5-         تامین شفافیت و حسابدهی:

 • تحقق پالیسی های مبارزه با فساد جریان دارد و طور دوامدارعملی میشود.
 •  اجرای تفتیش تشکیلاتی در قرارگاه انجام شده و در قطعات تحت اجرا میباشد.
 •  فعال نمودن سیستم کنترول داخلی در وزارت دفاع ملی و ستردرستیز انجام و در معرض تطبیق قرار دارد.
 •  

با احترام

معاون پالیسی وستراتیژی

دگرجنرال محمد همایون فوزی