زنده گی نامه ستر جنرال ارکانحرب قدم شاه شهیم

زندگی نامه مختصر جلالتماب سترجنرال ارکانحرب قدم شاه (شهیم)

لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان

سترجنرال ارکانحرب قدم شاه "شهیم" فرزند الحاج عبدالررؤف ، در سال 1342  در ولسوالی کشم ولایت بدخشان  در یک خانواده دیندار و روشنفکر بدنیا آمد . پدر موصوف از جمله بزرگان و متنفذین محل میباشد .

شهیم ، دوره ابتدایی مکتب را در ولایت بدخشان سپری نموده و در سال 1358 از لیسه عالی میرفضل الله  فارغ گردید.

قدم شاه "شهیم" در سال 1361  شامل پوهنځی    پیاده حربی پوهنتون  گردیده و در سال 1362 به درجۀ (لیسانس) فارغ گردید .  بدنبال اشغال افغانستان بوسیله شوروی سابق ، در سال 1362 به صفوف جهاد علیه شوروی  پیوست .

آقای شهیم  در سال 1372 در بست بریدجنرال بحیث قوماندان غند 72 فرقه  1 جهادی تعین و تا سال 1374 درین سمت باقی ماند .

در سال 1374 در بست  بریدجنرال   به حیث معاون فرقه 1 جهادی، توظیف و الی سال 1375 درین بست ایفای وظیفه نمود .

قدم شاه "شهیم" در سال های 1375-1380  رهبری جبهات جنگ در شمال و جنوب هندوکش را داشت

و از جمله معروفترین و نخبه ترین چهره های برجسته جبهه مقاومت در برابر تروریزم و طالبان بود .

موصوف در سال 1375 به اساس  فرمان ریاست جمهوری به رتبه بریدجنرالی ترفیع نمود .

در سال 1380 با روی کار آمدن حکومت جدید  پس از کنفرانس بن ، در بست   بریدجنرال به حیث قوماندان لوا 37 کماندو مقرر گردیده و در همین سال به اساس فرمان  رئیس اداره موقت افغانستان به رتبه تورنجنرالی ترفیع نموده است .

جنرال قدم شاه شهیم  در سال 1381  با ایجاد اولین لوا اردوی ملی بحیث قوماندان لوا اول اردوی ملی و گارد ریاست جمهوری مقرر گردید . موصوف از جمله بنیانگذاران و بانی اردوی ملی نوین افغانستان میباشد .

در سال 1386 از کورس مطالعات عالی استراتیژیک فارغ و در سال 1387 جهت ادامه تحصیلات عالی  نظامی به کشور ایتالیا سفر نمود و ازمرکز مطالعات عالی دفاعی ایتالیوی  ، در رشته مطالعات استراتیژیک با اخذ نمرات عالی فارغ و در سال 1389 پس از ختم تحصیل به کشور باز گشت و به حیث قوماندان فرقه 111 مرکزی  کابل ، تقرر حاصل نمود .

در سال 1392 به پاس  خدمات عالی و زحمتکشی، ایشان طی فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به رتبه دگرجنرالی ترفیع نموده است .

محترم قدم شاه شهیم به اساس لیاقت و شایستگی که در جریان وظیفه از خود نشان داده بود ، به اساس ارزیابی و توافق رهبران حکومت وحدت ملی ، در سال 1394 در بست سترجنرال ، بحیث لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل نموده ، و به پاس خدمات صادقانه ایشان به کشور در سال 1394 به اساس فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به رتبه سترجنرال ترفیع نموده است

محترم سترجنرال ارکانحرب قدم شاه "شهیم" در طول مدت خدمت خویش مفتخر به اخذ مکافات چون  مدال ها ، نشانها و تقدیرنامه ها ، از  نهاد های مختلف داخلی و خارجی گردیده است .

آقای شهیم ، افزون برزبان مادری (دری) به زبانهای پشتو و ایتالوی آشنایی و تسلط دارد .

ایشان متاهل بوده صاحب  شش فرزند میباشد.