زندگی نامه سترجنرال عبدالخالق (سروری) معاون اول وزارت دفاع ملی ج.ا.ا

ستر جنرال عبدالخالق فرزند محمد سرور متولد 25 ثورسال 1329 ولایت کابل ، در سال (1341  ) از مکتب ابتداییه پغمان فارغ و در سال 1347 از حربی ښوونحی و در سال 1350 از حربی پوهنتون به درجه لیسانس فارغ گردیده.

تحصیلات :

-   سال ( 1341 ) فارغ مکتب ابتداییه ولسوالی پغمان ولایت کابل .

-   سال (1347 )  فارغ حربی سوونحی .

-   سال ( 1350 ) فارغ حربی پوهنتون (مسلک توپچی دافع هوا به درجه لیسانس).

-   سال (1354-1350 ) آکادمی دفاع ملی هندوستان .

-  سال ( 1355 )کورس کماندو وکورس افسران جوان در کشور هندوستان .

-  سال ( 1361 ) کورس عملیاتهای خاص در کشور روسیه .

-  سال (1366-1369 )  اکادمی ارکان حربی ( یورو شیلوف ) وماستر علوم نظامی درقدمه  استراتیژی در کشور روسیه USSR .

-  سال ( 1381 ) کورس مرکزمطالعات استراتیژیک NESA)) در کشور امریکا .

-  سال ( 1381 ) کورس بین المللی ،قانون منازعات مسلحانه درکشورایتالیا.

وظایف که اجرا نموده است:

  1.  ( 1359-1354 ) استاد در مکتب ضابطان احتیاط     -- ،کابل .

  2. ( 1360-1359 ) آمر اوپراسیون غند 444 کماندو --کابل .

  3. ( 1362 – 1360 )  قوماندان غند 444  کوماندو-- ولایت ننگرهار .

  4. ( 1364 – 1362 ) معاون فرقه 9   پیاده  -- ولایت کنر .

  5. .( 1366-1364 ) قوماندان فرقه 2پیاده---- ولایت کاپیسا .

  6. (  1367-1366 ) معاون قول اردوی مرکز -- کابل .

  7. ( 1370 – 1369 ) معاون گارنیزیون --- کابل .

  8. ( 1372-1370)  قوماندان فرقه  40 ----  بگرام .

  9. (1375-  1372) عضو کمیسیون احیای مجدد اردو – وزارت دفاع ملی.

  10. ) 1381-1382) ریس ارکان قول اردوی مرکز.--- کابل.

11. ( 1384 – 1382 ) رئیس پلان گزاری استراتژیک--- وزارت دفاع ملی.

12. (  1385-1391   (قوماندان قول اردوی 203 تندر--- پکتیا.

13. ازبرج جوزای 1391- جوزا 1394 به صفت ریس ارکان ستردرستیزوزارت دفاع ملی.

14. در سا ل 1394 به حیث معا ون اول وزارت دفاع ملی .

تسلط به لسانها :
دری ، پشتو ، انگلیسی ، روسی .

دیگر دستاورد ها :
2002  : عضوء کمیسیون امنیت در لویی جرگه ، کابل .
1992  : عضو کمیسیون بازسازی اردوی ملی افغانستان .
2003  : عضو کمیسیون امنیت در لویه جرگه .