زندگی نامه سترجنرال عبدالخالق (سروری) معاون اول وزارت دفاع ملی ج.ا.ا

زندگی نامه سترجنرال عبدالخالق (سروری) معاون اول وزارت دفاع ملی ج.ا.ا

ستر جنرال عبدالخالق فرزند محمد سرور متولد 25 ثورسال 1329 ولایت کابل ، در سال (1341  ) از مکتب ابتداییه پغمان فارغ و در سال 1347 از حربی ښوونحی و در سال 1350 از حربی پوهنتون به درجه لیسانس فارغ گردیده.

تحصیلات :

-   سال ( 1341 ) فارغ مکتب ابتداییه ولسوالی پغمان ولایت کابل .

-   سال (1347 )  فارغ حربی سوونحی .

-   سال ( 1350 ) فارغ حربی پوهنتون (مسلک توپچی دافع هوا به درجه لیسانس).

-   سال (1354-1350 ) آکادمی دفاع ملی هندوستان .

-  سال ( 1355 )کورس کماندو وکورس افسران جوان در کشور هندوستان .

-  سال ( 1361 ) کورس عملیاتهای خاص در کشور روسیه .

-  سال (1366-1369 )  اکادمی ارکان حربی ( یورو شیلوف ) وماستر علوم نظامی درقدمه  استراتیژی در کشور روسیه USSR .

-  سال ( 1381 ) کورس مرکزمطالعات استراتیژیک NESA)) در کشور امریکا .

-  سال ( 1381 ) کورس بین المللی ،قانون منازعات مسلحانه درکشورایتالیا.

وظایف که اجرا نموده است:

  1.  ( 1359-1354 ) استاد در مکتب ضابطان احتیاط     -- ،کابل .
  2. ( 1360-1359 ) آمر اوپراسیون غند 444 کماندو --کابل .
  3. ( 1362 – 1360 )  قوماندان غند 444  کوماندو-- ولایت ننگرهار .
  4. ( 1364 – 1362 ) معاون فرقه 9   پیاده  -- ولایت کنر .
  5. .( 1366-1364 ) قوماندان فرقه 2پیاده---- ولایت کاپیسا .
  6. (  1367-1366 ) معاون قول اردوی مرکز -- کابل .
  7. ( 1370 – 1369 ) معاون گارنیزیون --- کابل .
  8. ( 1372-1370)  قوماندان فرقه  40 ----  بگرام .
  9. (1375-  1372) عضو کمیسیون احیای مجدد اردو – وزارت دفاع ملی.
  10. ) 1381-1382) ریس ارکان قول اردوی مرکز.--- کابل.

11. ( 1384 – 1382 ) رئیس پلان گزاری استراتژیک--- وزارت دفاع ملی.

12. (  1385-1391   (قوماندان قول اردوی 203 تندر--- پکتیا.

13. ازبرج جوزای 1391- جوزا 1394 به صفت ریس ارکان ستردرستیزوزارت دفاع ملی.

14. در سا ل 1394 به حیث معا ون اول وزارت دفاع ملی .

تسلط به لسانها :
دری ، پشتو ، انگلیسی ، روسی .

دیگر دستاورد ها :
2002  : عضوء کمیسیون امنیت در لویی جرگه ، کابل .
1992  : عضو کمیسیون بازسازی اردوی ملی افغانستان .
2003  : عضو کمیسیون امنیت در لویه جرگه .