خلص زندگینامه ډگرجنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان

خلص زندگینامه

ډگرجنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامی

وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان

محترم دگر جنرال طارق شاه بهرامی در سال 1346 در قریه چهار باغ ولسوالی قرغۀ ولایت لغمان چشم به جهان گشوده است . تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ابتدائبه چهارباغ وتعلیمات بکلوریا را در لیسه سید نورمحمد شاه ولایت کابل درسال 1362 به پایان رسانیده سپس شامل حربی پوهنتون شده و درسال 1365 به درجه لیسانس بحیث دوهم بریدمن  فارغ گردیده  است. درسال 1367 کورس عالی افسران را سپری نموده و درسال 1393 ازکالج مساعی قرارگاه وقوماندانیت کشور شاهی انگلستان درجه ارکان حرب را بدست آورده است.

موصوف دوره های مختلف آموزش نظامی دارای سند شهادتنامه را در داخل  و در ایالات متحده آمریکا وانگلستان دنبال نموده است.

وظیفه ابتدایی محترم جنرال بهرامی از معاونیت تولی درسال 1365 آغاز گردیده ودر سال 1366 بحیث قوماندان تولی ، در سال 1367 بحیث معاون کندک ، درسال 1368 بحیث قوماندان کندک ودرسال 1369 بحیث سر رهنمای مدیریت اسناد وپلان گزاری وزرات دفاع ملی ایفای خدمت نموده است.

پس از سقوط طالبان در سال 1381  بحیث مدیر اسناد وارتباط کمیسیون احیا و باز سازی اردو آغاز به کار نمود و طی این مدت در احیا و باز سازی اردو سهم به سزآ گرفته است، به دنبال آن درسال 1382 بحیث آمر دفتر قوماندانی قول اردوی  (201)  سیلاب مقرر شده و تا سال 1387 در این سمت انجام خدمت نموده و در سال 1388 تا سال 1391 بحیث قوماندان قطعه (444) کوماندو در ولایت هلمند ایفای خدمت نموده است.

محترم جنرال بهرامی بحیث قوماندان قطعه (444) کوماندو در ولایت هلمند کارنامه های بارز جنگی را از خود به جا گذاشته برعلاوه وظایف محاربوی به منظور دفع و طرد حملات طالبان در چندین عملیات سنگین و پیچیده آنولآ ازجمله عملیات تصرف مجدد ولسوالی های مارجه، نادعلی و واشیر در زمان های مختلف سهم بارز و تعین کننده را ایفآ نموده است.

در سال 1391 بحیث مدیر عمومی پلان و اپراسیون ریاست عمومی قطعات خاص وزارت امور داخله مقرر گردید. در این سمت درحصه پلان گزاری عملیات های محاربوی و امنیتی قطعات مربوط خدمات ارزنده را انجام داده است. در سال 1394 به دفتر شورای امنیت ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تبدیل و بحیث رئیس مرکز ملی توحید بکادر بریدجنرال مقرر و سپس در سال 1394 در بست تورنجنرال بحیث رئیس عمومی اخذ و هماهنگی اطلاعات دفتر شورای امنیت ملی ارتقآ نمود.

درسمت رئیس عمومی اخذ و هماهنگی اطلاعات دفتر شورای امنیت که یک ساختار نو؛ به منظور ایجاد هماهنگی اطلاعات درسطح ملی بود مصدر خدمات شایسته در راستای در جریان آوردن مسیر و تبادل اطلاعات بین نهاد های اطلاعاتی کشورگردیده و با تبارز اهلیت و توانمندی کار در سال 1395 در بست دگرجنرال بحیث مرستیال معاونیت دفتر شورای امنیت ملی در امور سر قوماندانی اعلی قوای مسلح گماشته شد.

درحوت سال 1395  در بست ستر پاسوال (ستر جنرال ) بحیث معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله مقرر گردید گرچی در این سمت عالی مدت اندکی ایفای وظیفه نمود ولی با درک منطقی ازوضعیت توانست سلسلۀ  از کار های گسترده و بنیادی را دروزارت امورداخله به منظور تآمین امنیت سراسری کشور پی ریزی نماید  از جمله مرور واصلاح تشکیلات وزارت امورداخله با توجه با ماهیت وظیفوی  تنفیذ قانون آن ؛ که همین اکنون این تشکیلات برای سال های 1397 وما بعد آن در حال نهایی شدن است ؛ همچنین کار در راستای اصلاحات کادری وتطبیق راه نقشه چهارساله نیروی های دفاعی وامنیتی کشور که در این عرصه رهکاری های ضروری درمعرض تطبیق قرار گرفت.

درماه ثور 1396 بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بحیث سرپرست وزرات دفاع ملی افغانستان تقرر حاصل نمود و در همین سال به مناسبت نودوهشتمین سالروز استرداد و استقلال کشور به رتبه دگر جنرالی نایل آمده است.

محترم جنرال بهرامی در سمت های  مختلف بخاطر اجرای وظایف فوق العاده و حُسن اجراات به اخذ ترفعیات فوق العاده، نشان ها و مدال های دولتی و تقدیر نامه ها نائل آمده است.

آقای بهرامی وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 1396/9/13 با کسب رای اعتماد ولسی جرگه بحیث وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان تعین گردید.

موصوف متآهل بوده سه پسر ودو دختر دارد . با مطالعه و ورزش علاقه دارد و یکی از ساحات تحت مطالعه او آثار متفکرین نظامی پیرامون تاریخ حرب ومسایل مربوط به ستراتیژی وجیوپولیتیک می باشد.