زندگی نامه تورنجنرال دولت وزیری ریس ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه

     

  بیوگرافی خلص (دولت وزیری) ریس ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه وسخنگوی وزارت دفاع ملی

نام:  دولت

تخلص:  وزیری

ولد:  محمد اکبر

درجه تحصیل:  ماسترعلوم نظامی

تاریخ تولد:  1333

ولسوالی:  خوگیانی

ولایت:   ننگرهار

ملیت:   پشتون

تحصیلات ملکی:  حربی شونحی

تحصیلات نظامی داخلی:  حربی پوهنتون

تحصیلات نظامی خارجی:  اکادمی نظامی

وظیفه قبلی:  معاون سخنگوی و معاون ریاست ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه

وظیفه فعلی:  رئیس ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه

 وظایف ذیل را در اردو اجرا نموده است:

 • قوماندان بلوک
 • قواماندان تولی
 • ریس ارکان کندک
 • آمراوپراسیون غند
 • قوماندان کندک
 • قوماندان قطعه 235
 • قوماندان غند
 • ریس ارکان فرقه
 • قوماندان فرقه
 • مسوول امور پارلمانی در دفتر مقام وزارت دفاع ملی
 • معاون اول ریاست ارتباطات ستراتیژیک وامور عامه
 • فعلا به حیث ریس ارتباطات ستراتیژیک ، امورعامه و سخنگوی وزارت دفاع ملی