زندگی نامه دگرنجنرال افضل امان معاون وزیردفاع ملی در امور نیروهای احتیاط !

 • افضل امان فرزند عبدالامان متولد سال 1332(1953) ولسوالی شغنان ولایت بدخشان .

تعلیمات و تحصیلات :

آغاز تعلیمات ابتدایی در سال 1339 (1959) مکتب ابتدایه رحمت شغنان همان و قت و بعد از فراغت آغاز سال        

1345 شامل صنف هفتم حربی شونځی , سال 1351 (1971) شامل حربی پوهنتون و در ختم سال 1353 (1973) فارغ التحصیل از حربی پوهنتون .

وظایف :

 • شروع سال 1354 (1974) تعین بست در قوای هوایی و مدافعه هوایی در قطعه (243) رادار شیندند  

 • در سال 1357(1974) قوماندان کندک محافظ میدان هوایی شیندند

 •  در سال 1361 قوماندان کندک محافظ میدان هوایی مزار شریف

 • در سال 1366 بحیث مدیر خدمات قوتهای قوای هوایی

 • در سال 1367 با ایجاد فرقه 40 بگرام از بنیه لوای 38 کماندو غند 40 پیاده و لوای 4 سرحدی به حیث معاون قوماندان فرقه 40 بگرام :

 •  در سال 1368(1988) به حیث قوماندان لوای 554

 • در سال 1369 بحیث مدیر اوپراسیون قول اردوی 5 در ولایت پروان  

 • از سال 1371 (1992) بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله بصفت معاون فرقه 2 جبل السراج

 • در جریان مقاومت تا سقوط حاکمیت طالبان در جبهات مختلف بغلان , پروان , کاپیسا و ساحات دیگر مسئولیت بخش های اوپراتیفی و قوماندانیت قطعات ضربتی جنوب هندوکش را به عهده داشتم .

 • با سقوط حاکمیت طالبان در سال (1380) در اوایل 1381 بحیث معاون اول قوماندانی گارنیزیون کابل

 • وباایجاد نخستین قول اردوی اردوی ملی در سال 1382 (2003) بحیث رئیس ارکان قول اردوی 201

 • در سال 1386 (2007) بحیث رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین

 • در سال 1387 بحیث معاون اول ریاست اوپراسیون در بست تورنجنرال

 • در سال 1389 به حیث رئیس اوپراسیون ستردرستیز وزارت دفاع ملی

 •  از ماه عقرب سال 1394 (2014) میلادی بحیث معاون وزیردفاع ملی در امورنیروهای احتیاط در اردوی ملی افغانستان خدمت مینمایم  .

متاهل هستم : فرزندانم بعد از ختم تحصیلات عالی هریک در چوکات دولت مصروف خدمت هستند  .

 • در جریان وظیفه مفتخر به اخذ مدال ها و نشانها و در عین زمان تقدیرنامه ها از ولسی جرگه , مجلس سنا رئیس کمیسیون پروسه انتقال , قوماندانی ISAF , ناتو , وزارت دفاع کانادا , ریاست برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و سازمانهای اجتماعی کشور شده ام .

 • بنده در کنفرانس ها و سیمینارها تحت اجندای مشخص به کشورهای  ایالات متحده امریکا , بلجیم , اردن , ترکیه , چین , تاجکستان و پاکستان سفر و اشتراک نموده ام  .

 • قابل تذکر است جز سفر های رسمی در جریان همه حوادث نشیب و فراز زنده گی در مدت 40 سال در افغانستان لباس نظامی را بتن داشته و در خدمت بودم  .

 • قضاوت نتایج مثبت و منفی کاری بنده به همکارانم مربوط است .