زندگی نامه سترجنرال عبدالله "حبیبی" وزیر دفاع ملی ج.ا.ا

زندگی نامه مختصر سترجنرال عبدالله"حبيبی"

 

 

 

 

 

 

 

 

سترجنرال عبدالله"حبیبی" فرزند غلام حبیب درسال 1331 هـ ش در ولسوالی څوکی ولایت کنر متولد وبعد از ختم دوره ابتدائیه درسال 1342 شامل صنف ششم حربی شونځی و درسال 1348 فارغ گردیده است.

درسال 1348 شامل پوهنځی طوپچی حربی پوهنتـــون گردیــده و درسال 1351 بـــه درجــه (لسانس) برتبه دوهم بریدمن فارغ گردیده.

در سال 1355 جهت ادامه تحصــیلات عالی برای مدت 4 سال به خارج کشور اعزام و بعد از ختم موفــقانه تحصیل به سویه (ماستر علوم نظامی) در سال 1359 دوباره به وطن عودت نموده است.

درسال 1369  به اساس فرمان ریاست جمـــهوری به رتبـــه تورنجنرال ترفیع نموده است. و درسال 1394 به اساس فرمان مقام ریاست ج .ا.ا برتبه دگرجنرال ترفیع نموده است.

در سال 1382 به اساس ارزیابی و فیصله کمیسیون موظف، به اخذ رتبه علمی (پوهندوی ) نایل گردیده.

موصوف در طول خدمت خويش در اردوی افغانستان وظايف ذيل را انجام داده است:

·        درسال 1351 در بست قوای 88 توپچی.

·        درسال 1353 بحیث استاد حربی پوهنتون.

·        در سال 1359 در بست فرقه 17.

·        در سال 1359 بحیث قوماندان غند 28 فرقه 17.

·        درسال 1360 غرض ادامه تحصیـــــلات عالی برای مدت اضافه از یکسال به خـــــارج کشور اعزام گردیده است.

·        درسال 1363 بحیث آمر اوپراسیون قوای سرحدی.

·        درسال 1365 بحیث معاون کشف قوای سرحدی در بست تورنجنرال.

·        درسال 1366 بحیث معاون اول قوماندانی قوای سرحدی دربست تورنجنرال.

·        در سال 1366 بحیث قوماندان عمومی قوای سرحدی دربست دگرجنرال.

·        درسال 1374 بحیث معاون اول ریاست تعلیم و تربیه وزارت دفاع.

·   در سال 1382 با روی کار آمدن  دولت انتقالی و ایجاد اردوی ملی  در قدمه اول ریفورم تشـــکیلاتی اردوی ملی بحــیث رئیس تفتیش ستردرستیز در بست تورنجنرال.

·        در سال   1384 بحـــــیث پیژندوال ستردرستیز در بست تورنجنرال.

·        در سال 1387 بحیث دستیار نظامی وزیر دفاع  ملی دربست تورنجنرال.

·        در سال 1389 بحـیث قوماندان قول اردوی 201 سیلاب در بست تورنجنرال .

·        در سال 1391  دوباره بحیث پیژندوال ستردرستیز در بست تورنجنرال.

·        در سال 1394 بحیث رئیس ارکان ستردرستیز دربست دگرجنرال.

نامبرده در جريان خدمت خويش مفتخر به اخذ مکافات ذيل شده :

-     تقدیر نامه ها، مکافات نقدی ، 2 واحد نشان ستاره درجه 1 ، نشان درفش سرخ ،نشان بریال درجه 3،  مدال عالی دولتی غازی محمد ایوب خان فاتح میوند، و سایر مکافات.

جنرال عبدالله" حبیبی " متاهل بوده و دارای 5 فرزند میباشد .