ملاقات محترم وزیر دفاع ملی با همتای استرالیایی اش در قصر وزارت دفاع ملی

ستر جنرا ل عبدالرحیم "وردک"وزیردفاع ملی   با "ستیفن سمیت" وزیردفاع استرالیا درحالیکه لوی درستیز آنکشور نیز ویرا همراهی میکرد درمقر وزارت دفاع ملی ملاقات کرد.

انکشاف اردوی ملی ،انتقال مسئولیت امنیتی رئوس مطالبی بود که در محراق صحبت های دوجانب قرار داشت .

وزیر دفاع ملی از انکشاف موفقانه اردوی ملی و آمادگی های اردوی ملی برای گرفتن مسئولیت امنیت ، صحبت کرد و فعالیت های قوتهای استرالیائی را در بهبود و انجام فعالیت های عمرانی در ولایت ارزگان ستود ،وزیردفاع ملی اذعان داشت :هرقدر جامعه جهانی به کیفیت تعلیم وتربیه و تجهیز اردوی ملی توجه بیشتر نماید به همان اندازه سهولت انتقال و امکانات آن فراهم میگردد.

درمقابل وزیر دفاع استرالیا از جانب دولت متبوعش بخاطر حضور استرالیا بعد از 2014 در راستای وظایف عمرانی افغانستان اطمینان داد ه گفت: از تمام ظرفیت های مقدور برای تعلیم و تربیه قوتهای امنیتی افغان و تجهیر آن استفاده مینماییم .

استرالیا (    1567  ) سرباز درافغانستان دارد که درولایت ارزگان و کندهار فعالیت دارند .

 

دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی