هشتمین دور کنکور اکادمی ملی نظامی برگزارگردید

هشتمین دور کنکور اکادمی ملی نظامی برگزارگردید.

بیش از چهار هزارو پنج صد تن از فارغان صنوف دوازدهم مرکز وولایات کشور که خواهش شمولیت در اکادمی ملی نظامی را داشتند به تاریخ 5/8/90  امتحان کنکور را سپری نمودند .

صد ها تن از جوا نان واجد شرایط در هشتمین دور امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی در حالی امتحان کنکورا سپری نمودند که از جانب لوی درستیز قوای­مسلح معاونین وزارت دفاع ملی وستر درستیز، قو ماندان عمومی قوت های زمینی اردوی ملی، نماینده گان ولسی جرگه ومشرانو جرگه ونماینده گان وزارت تحصیلات عالی از جریان امتحانات بررسی به عمل آوردنده پروسه را شفاف وعادلانه توصیف کردند.

ستر جنرال ارکان حرب شیر محمد کریمی  لوی درستیز قوای مسلح حضور گسترده جوانان را در امتحان امروزی بیان­گر محبو بیت اردوی ملی دربین مردم عنوان نموده اظهار داشت که جذب افراد ورزیده ونخبه از جمله ای اولویت های اردوی ملی میباشد، تا با فراغت چنین افرادی اردوی ملی به­شکل بهتر وخوبتر مصدر خدمت به جامعه ومردم گردند.

سپس دگر جنرا ل باز محمد جوهری معاون وزیر دفاع در امور پرسونل وتعلیمات گفت: هیات موظف امتحان به تعداد بیشتر از شش هزار فورمه را درمرکز وولایات مطابق سهمیه توزیع نموده که از جمله چهار هزارو پنج صد تن از این جوانان امروزدر کانکور اکادمی اشتراک ورزیده وامتحان در حضور نماینده گان پارلمان اخذ گردیده وبعضی از جوانان که فورمه برای شان توزیع گردیده بود بنا بربی علاقگی ومعاذیر دیگر نتوانستند به امتحان اشتراک ورزند.  معاون وزیر دفاع ملی افزود که پروسه بسیار شفاف است از بین چهار هزارو پنجصد نفر، 550 تن افراد نخبه که بتوانند نمرات معیاری را تکمیل نمایند در اکادمی ملی نظامی جذب میگردند .

به گفته قو ماندان اکادمی ملی نظامی پروسه کاملا شفاف بوده بدون تبعیض وامتیاز به هیچ شخص وولایت در شفافیت انجام پذیرفت سوالات توسط وزارت تحصیلات عالی اماده وداخل صندوق مورلاک شده در حضور داشت هئیت باز وامتحان اخذ گردید .