جلسه کمپاین پلان عملیاتی خورشید ۱۳۹۸

جلسه کمپاین پلان عملیاتی خورشید ۱۳۹۸ تحت ریاست سترجنرال محمد شریف " یفتلی " لوی درستیز قوای مسلح کشور با اشتراک روِِئسا و قومندانان قطعات مرکزی ستردرستیز برگزار شد.

ابتدا، تمام مسئولین اردوی ملی افغانستان گزارش فعالیت ها، دست اورد ها، کاستی ها و نیازمندی هایشان را از جریان عملی سازی کمپاین پلان عملیاتی خورشید بیان داشته، از آمادگی های کامل برای تطبیق کمپاین پلان عملیاتی خورشید در سال جدید ۱۳۹۸ اظهار اطمینان نمودند.

درهمین حال، سترجنرال محمد شریف " یفتلی " لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، ضمن اتحاف دعا و درود به مقام تمام شهدای راه آزادی به خصوص شهدای اردوی ملی کشور اضافه نمود: نهاد های دفاعی و امنیتی، افغانستان ضامن حفظ ثبات، برقراری امنیت، تضمین عزتمندی مردم عزیز و گرامی خویش اند و در این عرصه ها از هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نکرده و نخواهند کرد. در ادامه، لوی درستیز قوای مسلح کشور از اجرای موفقیت در کمپاین پلان عملیاتی نصرت در جریان سال ۱۳۹۷ خورشیدی از تمام منسوبین اردوی ملی افغانستان و نیروهای پاسبان امنیتی اظهار قدردانی نموده گفت: تامین امنیت انتخابات پارلمانی، محافظت از کار راه ترانزیتی لاجورد، حفظ دستاورد های پلان عملیاتی خالد، گسترش حاکمیت دولتی، برقراری امنیت در شاهراه های بزرگ و تامین امنیت پلان ها و پروژه های استراتژیک سر قوماندان اعلی قوای مسلح ؛ از جمله پیشرفت های مهم کمپاین پلان عملیاتی نصرت محسوب می شوند.تخریب ساحات اقتصادی دشمن به ویژه تخریب کشتزارهای خشخاش، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و وارد نمودن ضربات مهلک به ساختار رهبری و تشکیلات نظامی طالبان و داعشیان، موارد دیگری هستند که طی اجرای عملیات نصرت بدست آمده اند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان با برشماری اهداف عمده کمپاین پلان عملیاتی خورشید، آمادگی ها برای اجرای آن را در سال جدید ۱۳۹۸خورشیدی ستوده افزود: صلح آرمان ملی ماست، سعی خواهیم کرد در تبانی کامل تحت اداره اراده زعامت سیاسی کشور با مورال عالی و سر شار از عشق به میهن قاطعانه در برابر دشمنان افغانستان بجنگیم.