سرپرست وزارت دفاع ملی با تعداد از معلولین اردوی ملی دیدار نمود

سرپرست وزارت دفاع ملی با تعداد از معلولین اردوی ملی دیدار نمود

کابل – افغانستان : اسد الله خالد سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی بعد از ظهر امروز با یک عده از معلولین اردوی ملی دیدار نمود.

سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن احوال پرسی با معلولین اردوی ملی طی صحبتی گفت:" معلولین قوای مسلح بخاطر حفاظت از افغانستان و دفاع ازمردم غیور کشور عضو از وجود خود را قربانی نموده اند، که این خود نمایانگر عشق ومحبت شان نسبت به مردم و میهن میباشد".

آقای خالد در ادامه سخنان شان از مواظبت دایمی رهبری وزارت دفاع ملی از ورثه شهدا و معلولین اردوی ملی اطمینان داده گفت: "رهبری وزارت دفاع ملی بخاطر بهبود زنده گی معلولین فعلاً بالای یک میکانیزم منظم کارمیکند که جهت رسیده گی به مشکلات معلولین و فراهم نمودن سهولت های بهتر برای آنان ممد واقع خواهد شد".

از جانب هم معلولین اردوی ملی ضمن ارایه پیشنهادات و نظریات شان مبنی بر توزیع منظم معاشات و سایر امتیازات شان و همچنان فراهم نمودن مسکن برای معلولین، اطمینان میدهند که قربانی های شان بخاطر دفاع از مادر وطن و مردم مظلوم افغانستان برحق است و به اراده خود استوار میباشند و تا آخرین رمق حیات جهت خدمت گذاری به میهن آماده میباشند.

# # #