سرپرست وزارت دفاع ملی با اهدای تقدیرنامه از کارکرد های جنرال همفری سرمشاور قوماندانی گارنیزیون کابل قدردانی نمود

کابل – افغانستان : اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، جنرال همفری سرمشاور قوماندانی گارنیزیون کابل را که دوره ماموریت اش در افغانستان ختم گردیده است به حضور پذیرفته، از کارکرد های موصوف تقدیر بعمل آورد.

جنرال همفری سر مشاور قوماندانی گارنیزیون کابل ضمن ارایه گزارش مختصر پیرامون فعالیت هایش، وضعیت امنیتی پایتخت را از روی خریطه به سرپرست وزارت دفاع ملی تشریح نمود.

وی از بلند رفتن توانایی های منسوبین گارنیزیون کابل ابراز خرسندی نموده گفت:" پیشرفت های خوبی در گارنیزیون کابل به میان آمده و هر روز در حال انکشاف میباشد، من افتخار میکنم که با عساکر شجاع افغانستان کار نمودم".

سرپرست وزارت دفاع ملی از کار وفعالیت مشاور قوماندانی گارنیزیون کابل که وقت شانرا وقف کار وخدمت به مردم افغانستان نموده است ابراز قدردانی نمود.

آقای خالد به دیجیتل سازی دروازه های ورودی شهر کابل تأکید نموده گفت:" وزارت دفاع ملی به تأمین امنیت و استقرار ثبات در سراسر افغانستان بخصوص شهر کابل توجه جدی دارد و به دشمن اجازه داده نخواهد شد تا زنده گی مردم را مختل سازد".

# # #