وزیر دفاع ملی اسناد فراغت دوره سیزدهم فارغان اکادمی افسران اردوی ملی را طی محفل خاص نظامی به آنان توزیع نمود

کابل - افغانستان : محفلیکه به همین منظور با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، معاون قوماندانی عمومی حمایت قاطع، نماینده گان و اتشه های نظامی کشور های دوست در قوماندانی اکادمی افسران اردوی ملی تدویر یافته بود، دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی طی صحبتی ضمن قدردانی از کار وفعالیت هیئت رهبری و تدریسی اکادمی افسران اردوی ملی و همکاران بین المللی شان، فراغت 317 تن افسران جوان را تبریک گفته افزود:" شما در لحظات با اردوی ملی یکجا میشوید که رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز در سه استقامت، مبارزه با تروریزم، تطبیق اصلاحات و بلند بردن ظرفیت های مسلکی منسوبین اردوی ملی مصروف کار میباشند".

وزیر دفاع ملی در ادامه سخنان شان به تلاش های صلح جویانه حکومت اسلامی افغانستان اشاره نموده گفت:" منسوبین قوای مسلح افغانستان بخصوص اردوی ملی، با آنکه از تمامی برنامه های صلح زعامت سیاسی افغانستان حمایت همه جانبه می نمایند، آماده گی کامل دارند تا در برابر آنعده از گروه ها و افرادیکه صلح را نمی پذیرند با قاطعیت مبارزه نمایند". 

دگر جنرال پاینده محمد ناظم قوماندان عمومی واحد تعلیم وتربیه ستردرستیز ضمن تبریکی به فارغان گفت: "شما که منحیث رهبران جوان وارد صفوف اردوی ملی می شوید، تلاش نمایید آنچه را که در این اکادمی آموخته اید، با حفظ وحدت و یکپارچگی در جهت حراست از مردم و میهن، حفظ ثبات و خدمت صادقانه به مادر وطن استفاده نمایید.

قوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم و قوماندان اکادمی افسران اردوی ملی گزارشات پروسه تعلیمی فارغان را بیان داشته اطمینان دادند که استادان و مربیون اکادمی افسران اردوی ملی به اساس نیازمندی های میدان محاربه و مطابق میتودهای درسی اکادمی نظامی شاهی سن هارس انگلستان، افسران شایسته، مسلکی و باتجربه، اعم از طبقه اناث و ذکور را تعلیم وتربیه نموده به اردوی ملی افغانستان تقدیم نمایند.

امریه مقام وزارت دفاع ملی مبنی بر تثبیت رتبه نظامی 317 تن فارغان دور سیزدهم اکادمی افسران اردوی ملی که 25 تن آنان را طبقه اناث تشکیل میدهند، توسط رئیس کادر وپرسونل ستردرستیز قرائت گردید، اسناد فراغت و تقدیر نامه ها توسط وزیر دفاع ملی و هیئت همراه شان به فارغان توزیع گردید.

# # #