وزیردفاع ملی در مراسم تشیع جنازه بریدجنرال شهاب الدین غوری اشتراک نمود

کابل – افغانستان : جنازه مرحوم بریدجنرال شهاب الدین غوری قوماندان لوای اول فرقه پولیس نظامی، طی مراسم خاص نظامی با حضور داشت وزیر دفاع ملی از شفاخانه شهید سردار محمد داود خان برداشته شده، در حضیره آبائی شان بخاک سپرده شد.

در این مراسم دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، برخی از روئسا ، جنرالان و افسران قرارگاه وزارت دفاع ملی وستردرستیز، اقارب و دوستان متوفی اشتراک نموده بودند.

مرحوم برید جنرال شهاب الدین غوری یک تن از افسران شجاع، فعال و خدمت گزار به مردم و میهن بود که طی سالهای گذشته در پست های مختلف نظامی خدمات شایانی را انجام داده، اخیرأ از اثر مریضی که عاید حالش گردید، داعی اجل را لبیک گفته به جاویدانه پیوست.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز وفات مرحومی را یک ضایعه دانسته، از بارگاه خداوند متعال برای آن مرحوم بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا می نمایند.

# # #