از روزجهانی محوخشونت علیه زنان درقرارگاه وزارت دفاع ملی تجلیل بعمل آمد

محفل که به همین مناسبت به اشتراک دگرجنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع ملی درامور استخبارات ستراتیژیک، سیدانورسادات معاون امورداخلی شورای امنیت، سیدغفوراحمد جاوید رئیس ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه، خانم شهلاابوی رئیسه حقوق بشروانسجام جندر، مل پاسوال حکمت شاهی رئیسه حقوق بشروانسجام جندروزارت امورداخله، برخی روسا ومعاونین وزارت دفاع ملی وستردرستیز، جنرالان، افسران و بریدملان اناث و ذکور وزارت های دفاع ملی، امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی برگزارگردید.

بعدازآنکه محفل با تلاوت آیات متبرک الهی توسط یکتن ازخواهران وپخش سرود ملی کشور آغازیافت، خانم ابوی رئیسه حقوق بشروانسجام جندر ضمن صحبتی ابتدا حضورگرم مهمانان را درقراگاه وزارت دفاع ملی گرامی داشته در رابطه به فعالیت های انجام شده درعرصه بهبود امور زنده گی وایجاد سهولت های کاری بخش جندر گزارش مفصل ارایه نموده گفت: تجلیل از روز محوخشونت علیه زنان درحقیت تجلیل ازجامعه فرهنگ سالاراست. با استفاده ازفرصت از رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز قدردانی می نمایم که این ریاست را درابعاد وبخش های مختلف همکاری وحمایت نموده اند. ضمناً به کمک آنها کمپاین شانزده روزه را درسطح قراراگاه وزارت دفاع ملی، قطعات وجزوتامهای اردوی ملی به هدف پیام رسانی وتبلیغات وسیع در مورد 25 نوامبر روزجهانی محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است قابل یاد آوری می دانم. تا با ایجاد انگیزه در راستای دستیابی زنان به حقوق شان وتثبیت جایگاه نیمی ازپیکرجامعه درتمام سطوح مختلف، کارهای موثراجرا گردد.

بعداً معاون استخبارات ستراتیژیک با ایراد سخنانی گفت: جای مسرت است که امروز سازمان­ها وحلقات مختلف سیاسی ومدنی مبارزه جدی را دربرابرمنع خشونت علیه زنان را دراولویت­های کاری خود قرار داده اند، زیرا زنان منحیث عضو یک پیکر مطمئین درعرصه سازنده گی، انکشاف ومدیریت جایگاه خود را دریافته، دوشادوش برادران شان رسالت انسانی وملی شانرا انجام میدهند. خوشبختانه حضورفعال این قشرباگذشت هر روز در صفوف دلاوران وسپاهیان وطن افزایش یافته هرمنسوب اردوی ملی با حضورخواهران شان افتخارمی نمایند.

آقای هلال درادامه گفت: رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز پلان­های جامع وقابل ملاحظه را جهت بهبود وضع زنده­گی خواهران ما با ایجاد سهولت لازم کاری برای آنها مهیا نموده که خوشبختانه تا اکنون شاهد خشونت، آزار واذیت بخش اناث دراین وزارت نبوده وبه هیچ نهاد وارگان قرارگاه وقطعات خویش نیز اجازه مبادرت به همچوقضایا را نمی دهیم.

 سپس معاون امورداخلی شورای امنیت، رئیسه حقوق بشروانسجام جندروزارت امور داخله، نماینده قوماندانی حمایت قاطع ولمری بریدمن شمیم افسرجندرقوای هوایی در رابطه به آجندا درصحبت های جداگانه شان گفتند: دنیا یکروز را برای محوخشونت علیه زنان تجلیل می نماید، جای مسرت است که افغانستان 16 روز را با ابعاد وسیع وسهم فعال همه اقشار زنان ومردان بزرگداشت می نمایند. متیقن هستیم که این روزفرصت میدهد تا با این پدیده وداع کنیم. زیرا همه ما از وجود زن به دنیا آمده ودرآغوش مادر پرورش یافته بزرگ شدیم وبه جرئت میتوان گفت که همه پیشرفت، ترقی وتعالی کشورها وجوامع منحصر به قبول زحمات شبا روزی زن است. بیائید با استفاده ازفرصت امروزهمه درهرموقف که هستیم با خشونت علیه قشرلطیف وصبور زن نه بگویم. منحیث یک قشربالنده زنان را به احترام وتکریم مشاهده نمائیم وبدون هیچ تبعیض از توانمدی آنها جهت اعتلا وترقی جامعه استفاده نمائیم. این روز به همه خانم ها مبارک. در ادامه محفل نمایشنامه انتباهی که به مناسبت محوخشونت علیه زنان توسط ممثلین تیاترملی تهیه گردیده بود، به نمایش گذاشته شد.

دراخیریک تعداد تقدیرنامه ها که ازجانب ریا ست حقوق بشروانسجام جندروزارت دفاع ملی تهیه گردیده بود توسط معاونین وروسای وزارت دفاع ملی وامورداخله توزیع گردید.