معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی اخیراً با سرپرست اتشه نظامی کشور ایالات متحده امریکا در دفتر کارش ملاقات کرد

 

معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی اخیراً با سرپرست اتشه نظامی کشور ایالات متحده امریکا در دفتر کارش ملاقات کرد

کابل-افغانستان: تحقق و پیشرفت های پلان چهار ساله اردوی ملی، دست آورد های نیروهای دفاعی و امنیتی، تطبیق تعهدات موافقت نامۀ امنیتی، انکشاف قوت های منطقوی و همکاری  های دو جانبه فی مابین دو کشور در محراق صحبت های شان قرار داشت.

در این ملاقات محترم عبدالحی «روف» معاون وزارت دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی ضمن سپاسگزاری و امتنان از حمایت وهمکاری های ایالات متحده امریکا در راستای تامین صلح و ثبات در کشور پیرامون دست آورد های نیروهای دفاعی و امنیتی در این اواخر در نقاط مختلف کشور یاد آوری نموده گفت: منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بخصوص منسوبان شجاع اردوی ملی در قطعات و جزوتامهای مرکز و ولایات با متانت و از خود گذری های بی بدیل در قلع و قمع دشمنان مردم افغانستان دست بالا دارند، منسوبان اردوی ملی بدین امر معتقد اند که دیر یا زود پایه های صلح دایمی در کشور تحکیم می یابد.

موصوف اضافه نموده ایجاد و فعال سازی قوت های منطقوی در چندین زون در کنار منسوبان اردوی ملی موثریت خویش را داشته و در اولویت های کاری ما قرار دارد.

بالمقابل خانم مریسا مورند سر پرست اتشه نظامی ایالات متحده امریکا با ابراز خوشنودی از موفقیت های قابل توجهی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، از تعهد کشورش در زمینه تطبیق موافقت نامۀ امنیتی اطمینان داده تاکید کرد که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی با حمایت و همکاری های همه جانبه شان در عرصه های مختلف، منجمله آموزش، تعلیم و تربیه و اکمال تجهیزات نظامی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را پشتیبانی میکند.

 در اخیر معاون وزیر دفاع ملی در امور ستراتیژی و پالیسی ضمن سپاس گزاری از کمک های  کشور دوست ایالات محتده امریکا  به خاطر ادامه کمک های کشور شان در شرایط   کنونی کشور تشکر نموده گفت: مردم افغانستان کمک و همکاری کشور دوست ایالات متحده امریکا را در همچو شرایط فراموش نخواهند کرد.

###