وزیردفاع ملی با معاون جدید التقرر قوماندانی عمومی حمایت قاطع ملاقات نمود

 

وزیردفاع ملی با معاون جدید التقرر قوماندانی عمومی حمایت قاطع ملاقات نمود

کابل – افغانستان: دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی با جنرال (سلواتر کمپورال)معاون جدید قوماندانی عمومی حمایت قاطع در دفتر کارش ملاقات نمود.

دراین ملاقات طرفین روی اوضاع امنیتی، نقش نیروهای ایتالوی درغرب افغانستان وگسترش ساحه وظیفوی نیروهای ایتالوی از هرات به ولایت فراه بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیردفاع ملی ضمن تشریح اوضاع جاری امنیتی کشور، ازهمکاری های قوماندانی عمومی  حمایت قاطع در جهت  مشوره دهی، پیشبرد تعلیم وتربیه، تمویل و تجهیز منسوبین اردوی ملی ابراز قدردانی نمود.

وی همچنان تقرر جنرال سلواتر کمپورال را به حیث معاون قوماندانی عمومی حمایت قاطع تبریک گفته، خواهان حمایت بیشتر از پلان های محاربوی قطعات و جزوتامهای اردوی ملی درنقاط مختلف افغانستان گردید.

در مقابل جنرال ( سلواترکمپورال ) از معلومات وزیردفاع ملی ابراز خرسندی نموده، در رابطه به گسترش ساحه وظیفوی نیروهای ایتالیایی به ولایت فراه، معلومات ارایه نموده اطمینان داد که درقسمت تجهیز، تمویل، مشوره دهی و تعلیم و تربیه افسران اردوی ملی درغرب افغانستان  بیشتر از پیش همکاری خواهند نمود.

# # #