شفاخانه 40 بستر توقیفگاه بگرام با قطع نوار توسط وزیر دفاع ملی افتتاح گردید

 

شفاخانه 40 بستر توقیفگاه بگرام با قطع نوار توسط وزیر دفاع ملی افتتاح گردید

کابل – افغانستان : شفاخانه 40 بستر نظامی توقیفگاه بگرام که مجهز با تمام امکانات طبی و سیستم VTC میباشد در دو طبقه بشکل اساسی از بودیجه وزارت دفاع ملی اعمار گردیده، بعد از ظهر امروز توسط وزیردفاع ملی با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

محفلیکه به همین منظور با اشتراک دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، عبدالحی رؤف معاون استراتیژی و پالیسی، عده از روئسا و جنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، هیئت رهبری قوماندانیت صحیه ستردرستیز در قوماندانی فرقه پولیس نظامی دایر گردیده بود، تورنجنرال صفی الله صفی قوماندان فرقه پولیس نظامی گزارش مختصر پیرامون فعالیت های منسوبین آن فرقه در راستای تأمین امنیت ساحات تحت مسئولیت و نگهداری از زندانیان ارایه نمود.

متعاقبأ وزیردفاع ملی ضمن قدردانی از فعالیت های منسوبین فرقه پولیس نظامی که در نقاط مختلف افغانستان اجرای وظیفه نموده اند طی صحبتی گفت:" افتتحاح شفاخانه 40 بستر توقیفگاه بگرام یکی دیگر از دست آورد های منسوبین دلیر فرقه پولیس نظامی در کنار محافظت از زندانیان و تأمین امنیت پروسه های مهم ملی میباشد.

آقای بهرامی تأمین امنیت قریب و بعید توقیفگاه و میدان هوایی بگرام را نهایت مهم دانسته به منسوبین فرقه پولیس نظامی هدایت داد تا در تطبیق طرزالعمل ها و تأمین امنیت ساحات تحت مسئولیت شان بیشتر از گذشته توجه جدی داشته باشند.

در همین حال قوماندان فرقه پولیس نظامی و یک تعداد از پرسونل آن فرقه که در اجرای وظایف از خود شایستگی نشان داده بودند از جانب وزیر دفاع ملی مورد تقدیر قرار گرفتند.

وزیر دفاع ملی و هیئت همراه شان در حالیکه معاون پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع ملی، رهبری قوماندانیت صحیه ستردستیز و فرقه پولیس نظامی حضور داشتند شفاخانه متذکره را رسمأ با قطع نوار افتتاح نموده از بخش های مختلف این شفاخانه دیدن نمودند.

قوماندان فرقه پولیس نظامی و قوماندان صحیه ستردرستیز طی نشست جداگانه پیشنهادات و نظریات شانرا جهت اجرای بهتر امور به رهبری وزارت دفاع ملی ارایه نمودند.

# # #