شهامت طی محفلی در قرارگاه قوماندانی عمومی قوای هوایی کشور حمایت شان را از کار وفعالیت های منسوبین نیروهای هوایی ابراز نمودند

 

شهامت طی محفلی در قرارگاه قوماندانی عمومی قوای هوایی  کشور حمایت شان را از کار وفعالیت های منسوبین نیروهای هوایی ابراز نمودند.

در محفلی که بدین مناسبت در قرارگاه قوماندانی عمومی قوای هوایی تدویر یافته بود، دگر جنرال محمد شعیب پیلوت قوماندان عمومی قوای هوایی ضمن قدردانی از برنامه های حمایتی اعضای سازمان اجتماعی مدافعین منافع ملی افغانستان و نهاد اجتماعی شهامت. در پیوند به انکشافات، پیشرفت ها و دست آورد های اخیر در قوای هوایی افغانستان به تفصیل صحبت نموده، وعده و اطمینان داد که منسوبین قوای هوایی افغانستان برای دفاع از وطن و مردم خویش تا آخرین رمق حیات ایستاده گی نموده،

وظایف و مسوولیت های شان را در کمال شجاعت، صداقت و وفاداری به مردم و میهن انجام خواهند داد.

سپس سید عبدالغفور جاوید رئیس ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه و سخنگوی وزارت دفاع ملی در روابطه به نقش و امنیت استراتیژیک قوای هوایی کشور به ویژه در امر حمایه قوت های پیاده روشنی انداخته حمایت اقشار مختلف جامعه به خصوصا سازمانها و نهاد های اجتماعی را دست آورد بزرگ نیروهای اردوی ملی خواند متعاقبا عبدالفرید رییس سازمان اجتماعی مدافعین منافع ملی افغانستان و سایر سخنرانان هدف و مرام برنامه حمایتی شان را از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به تفصیل شرحه داده گفته اند: انکشاف، پیشرفت و ترقی کشور در عراصه های مختلف وابسته به بازوان توانا رشادت و جان نثاری های سربازان این سرزمین است منسوبین دفاعی و امنیتی افغان با رشادت پایمردی کامل برای مردم شان زمینه رفا، صلح و آسایش را فراهم میسازند، پس ما خود را مکلف می دانیم که از این قهرمانان دفاع و حمایت نمایم.

عده جوانان به خوانش اشعار در وصف قهرمانی های نیروهای اردوی ملی و هوابازان قوای هوایی احساسات نیک شان را ابراز نمودند.

###