وزیر دفاع ملی در مراسم تشیع جنازه مرحوم دگرجنرال رحمت الله رؤفی اشتراک نمود

کابل – افغانستان : جنازه مرحوم دگرجنرال رحمت الله رووفی قوماندان اسبق قوای سرحدی وزارت دفاع ملی، طی مراسم خاص نظامی با حضور داشت وزیر دفاع ملی از، شفاخانه شهید سردار محمد داود خان برداشته شده در حضیره آبائی شان بخاک سپرده شد.

در این مراسم دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، دگرجنرال نورالحق علومی وزیر اسبق امور داخله، جنرالان و افسران وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، شخصیت های بلند پایه ملکی و نظامی، اقارب، دوستان و خویشاوندان مرحومی اشتراک نموده بودند.

مرحوم دگرجنرال رحمت الله رؤفی یک تن از افسران شجاع، فعال و خدمت گزار به مردم و میهن خویش بود که طی سالهای گذشته در پست های مختلف نظامی و ملکی خدمات شایانی را انجام داده بود، اخیرأ از اثر مریضی که عاید حالش گردید، داعی اجل را لبیک گفته به جاویدانه پیوست.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز وفات مرحومی را یک ضایعه دانسته، از بارگاه خداوند متعال برای آن مرحوم بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا می نمایند.

# # #