سفیر جدید کشور شاهی هسپانیه مقیم کابل طی ملاقاتی با وزیردفاع ملی از همکاری های دراز مدت کشورش با افغانستان، اطمینان داد

سفیر جدید کشور شاهی هسپانیه مقیم کابل طی ملاقاتی با وزیردفاع ملی از همکاری های دراز مدت کشورش با افغانستان، اطمینان داد

 

کابل – افغانستان : دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی درحالیکه معاون پالیسی وستراتیژی و رئیس دفترمقام وزارت دفاع ملی نیز حضورداشتند، در دیدار با آقای گبریل فیران سفیرجدید کشورشاهی هسپانیه مقیم کابل، ضمن تبریکی و خوش آمدید به افغانستان از همکاری ها و کمک های کشور شاهی هسپانیه درقسمت مشوره دهی و تعلیم و تربیه افسران اردوی ملی افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع تشکر و قدردانی نمود.

وزیردفاع ملی ضمن تشریح اوضاع امنیتی کشور، از آماده گی ها برای تأمین امنیت پروسه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خبر داده گفت :" به منظور بهتر شدن امور و بلند بردن احضارات محاربوی، بخش های مختلف این وزارت، موازی با پیشبرد جنگ ، مصروف مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات میباشد.

در مقابل آقای گبریل فیران سفیر جدید کشورشاهی هسپانیه مقیم کابل، ضمن تبریکی سپری شدن موفقانه انتخابات شورای ملی، از همکاری های دوامدار کشورش به وزیردفاع ملی اطمینان داده گفت:" هسپانیه فعلآ 95 سرباز درچوکات ماموریت حمایت قاطع درافغانستان دارد که در قسمت مشوره دهی و تعلیم و تربیه افسران اردوی ملی و پولیس ملی یکجا کار می نمایند، در نظر داریم تا تعداد عساکر هسپانیوی را که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضوردارند افزایش دهیم.

وی همچنان گفت که کشور شاهی هسپانیه سالانه کورسهای عالی مطالعات ستراتیژیک را برای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان آماده میسازد، که تاحال 11 دوره این کورس به اتمام رسیده است.

# # #