ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح کشورامروز قوماندان نیروهای نظامی کشور دوست ترکیه در افغانستان را به حضور پذیرفت

کابل-افغانستان: ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح کشور امروز قوماندان نیروهای نظامی کشور دوست ترکیه در افغانستان را به حضور پذیرفت.

در این ملاقات لوی درستیز کشور از نقش برازنده نیروهای نظامی کشور دوست ترکیه در تامین صلح  و مبارزه علیه تروریزم جهانی در افغانستان تمجید نموده گفت: "کشور ترکیه منحیث دوست و برادر افغانها کمک های سخاوتمندانه را درعرصه های مختلف بخصوص تقویت اردوی ملی نموده است که از ان سپاس گذاری مینمایم."

درمقابل قوماندان نیروهای ترکی در افغانستان ضمن معرفی اتشه جدید نظامی ان کشور بر ادامه کمک های دراز مدت جهت تقویت نیروهای اردوی ملی، تعلیم و تربیه و اعطای بورسیه ها به منسوبان اردو ملی افغانستان تجدید تعهد نمود.

###