وزیر دفاع ملی از کارکرد های تورنجنرال فانتز قوماندان (CSTC-A) تقدیر بعمل آورد

وزیر دفاع ملی از کارکرد های تورنجنرال فانتزقوماندان (CSTC-A) تقدیر بعمل آورد

کابل – افغانستان: تورنجنرال فانتز قوماندان دفتر همکاری های نظامی ایالات متحده امریکا برای افغانستان (CSTC-A) که میعاد خدمت اش در افغانستان تکمیل شده است، قبل از ظهر امروز طی محفلی از جانب وزیر دفاع ملی مورد تقدیر قرار گرفت.

وزیر دفاع ملی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های خانم فانتز بخاطر تجهیز ، تمویل و تعلیم وتربیه اردوی ملی افغانستان طی صحبتی گفت:" تاریخ و مردم افغانستان هیچگاه همکاری های دوستان بین المللی را از یاد نخواهند برد."

به همین گونه تورنجنرال فانتز قوماندان دفتر همکاری های نظامی ایالات متحده برای افغانستان (CSTC-A)، دوره ماموریت اش در افغانستان را یکی از مهم ترین وظایف اش عنوان نموده، اطمینان داد که همکاری های جامعه جهانی در رأس آن ایالات متحده امریکا جهت مشوره دهی و تعلیم وتربیه با قوای مسلح افغانستان ادامه خواهد داشت.

# # #