یک باب کودکستان محل کار برای اطفال منسوبان قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

 

یک باب کودکستان محل کار برای اطفال منسوبان قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد 

در محفیلکه به همین منظور تدویر یافته بود دگرجنرال اقبال علی نادری معاون وزیر دفاع ملی در امور تعلیمات و پرسونل ضمن ابراز قدردانی وسپاس از کمک های ایالات متحده امریکا در بازسازی افغانستان و حمایه اردوی ملی طی سخنانی گفت: اعمار کودکستان و شیرخوارگاه را برای اطفال یک گام ارزنده در جهت ایجاد زمینه های بهتری کاری برای مادران که در قرارگاه وزارت دفاع ملی مصروف اجرای وظایف  می باشند خواند.

به گفته شهلا ابوی رییسه حقوق بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی ایجاد این کودکستان میتواند نقش موثر را در راستای حمایت و تربیه اطفال وطن داشته باشد. وی از مسوولین کودکستان خواست تا در حصه حفظ و مراقبت این کودکستان از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.

بعدا انجنیر رحمت الله عباسی مدیر عمومی انجنیری وزارت دفاع ملی گفت این تاسیسات اعمار شده شامل صنوف درسی، شیرخوارگاه، خوابگاه اطفال، تشناب ها،و آشپزخانه مدرن با تمام امکانات و حال بازی برای اطفال می باشد.

###