تحت ریاست وزیر دفاع ملی جلسه ارزیابی کادر های رهبری و آمرین بخش های مختلف قول اردوی هوایی در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردید

کابل – افغانستان : این نشست که به اشتراک دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز، دگرجنرال هلال الدین هلال معاون وزیردفاع ملی در امور استخبارات استراتیژیک، قوماندان قول اردوی هوایی و عده از روئسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تدویر یافته بود، اشتراک کننده گان جهت اصلاح و انکشاف رهبریت، کارکرد های هیئت رهبری و آمرین بخش های مختلف قول اردوی هوایی را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر دفاع ملی هدف این نشست را به میان آمدن تغیرات مثبت در بخش های مختلف قول اردوی هوایی عنوان نموده گفت: مطابق فیصله کنفرانس سالانه قوماندانان قول اردو ها، را جع به انتقال صلاحیت تعیینات به قوماندان قول اردو، امروز با حضور داشت قوماندان قول اردوی هوایی، کادر های شایسته و متعهد مطابق اصول ذیل باید صورت گیرد:

  1. اشخاصیکه که در پست های رهبریت تعین میگردند باید آلوده با فساد نباشند.
  2. تعهد محکم در راستای خدمت گذاری به میهن و مردم داشته باشند.
  3. از تحصیلات خوب و دانش مسلکی برخوردار باشند.
  4. تجربه کار را در بخشی که تعین میگردد داشته باشند.
  5. مشارکت ملی تمام اقوام ساکن افغانستان در نظر گرفته شود.

آقای بهرامی افزود:" آنعده از کادرهای که لیاقت و شایستگی بیشتر در اجرای وظایف دارند شناسایی و جهت احراز پست های بلند تر به رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز معرفی گردند، اشخاصیکه در پیشبرد وظایف در حد متوسط قرار دارند باید حمایت و تقویت گردد تا در آینده بتوانند وظایف سپرده شده را بحسن صورت اجرا نمایند و افرادیکه پشت کار ندارند و در سوق و اداره جزوتام ها ضعیف عمل میکنند ویا با فساد اداری آلوده میباشند به احتیاط سوق داده شوند"

گفتنی است که رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت ارتقای ظرفیت و بلند بردن احظارات محاربوی جزوتام های اردوی ملی، طی چند هفته گذشته تمام قول اردوهای ساحوی اردوی ملی، قول اردوی عملیات های خاص و قوماندانیت های قوای سرحدی و نظم عامه را نیز مورد ارزیابی قرار داده اند.

# # #