وزیر دفاع ملی با اتشه جدید نظامی سفارت هندوستان مقیم کابل ملاقات نمود

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی قبل از ظهر امروز در حالیکه رئیس دفتر مقام وزارت دفاع ملی نیز حضورداشت با بریدجنرال رشیم بالی اتشه جدید نظامی سفارت هندوستان مقیم کابل ملاقات نمود.

وزیردفاع ملی ضمن اشاره به دوستی تاریخی بین دو کشور، از کمک های هندوستان که در سالهای گذشته بخاطر انکشاف و بازسازی افغانستان انجام داده است ابراز قدردانی نمود.

آقای بهرامی گفت: "نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بخاطر خنثی نمودن اهداف و برنامه های دشمن قاطعانه مبارزه می نمایند، که در این راستا کابل به حمایت سیاسی و نظامی کشور دوست هندوستان ضرورت دارد.

به همین گونه بریدجنرال رشیم بالی اتشه جدید نظامی سفارت هندوستان مقیم کابل گفت:" جانب هندوستان به ادامه کمک ها بخصوص در قسمت تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی با وزارت دفاع افغانستان همکاری می نماید.

گفتنی است که در این ملاقات وزیر دفاع ملی از کار کرد های اتشه نظامی قبلی سفارت هند در افغانستان با اهدای تندیس قصر وزارت دفاع ملی ابراز تشکر و امتنان نمود.

# # #