تحت ریاست وزیر دفاع ملی جلسه ارزیابی قوماندانان لواها و آمرین بخش های مختلف قول اردوی 209، در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردید

تحت ریاست وزیر دفاع ملی جلسه ارزیابی قوماندانان لواها و آمرین بخش های مختلف قول اردوی 209، در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردید

کابل – افغانستان: این نشست که به اشتراک دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح، قوماندان قول اردوی 209 شاهین و برخی از معاونین و روئسای قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز تدویر یافته بود، اشتراک کننده گان جهت اصلاح رهبریت و تطبیق ریفورم، کارکرد های قوماندانان لواها و آمرین بخش های مختلف قول اردوی 209 شاهین را بررسی نمودند.

وزیر دفاع ملی جهت بلند بردن سطح احضارات محاربوی و اصلاح رهبریت به تغیرات بنیادی در رهبری اردوی ملی الی قدمه تولی تأکید نموده گفت: " تعین کادر های شایسته و متعهد مطابق اصول ذیل باید صورت گیرد:

  1. اشخاصیکه که در پست های رهبریت تعین میگردند باید آلوده با فساد نباشند.

  2. تعهد محکم در راستای خدمت گذاری به میهن و مردم داشته باشند.

  3. از تحصیلات خوب و دانش مسلکی برخوردار باشند.

  4. تجربه کار را در بخشی که تعین میگردد داشته باشند.

  5. و مشارکت ملی تمام اقوام ساکن افغانستان در نظر گرفته شود.

آقای بهرامی افزود:" آنعده از کادرها که لیاقت و شایستگی بیشتر در اجرای وظایف دارند شناسایی و جهت احراز پست های بلند تر به رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز معرفی گردند، اشخاصیکه در پیشبرد وظایف در حد متوسط قرار دارند باید حمایت و تقویت گردد تا در آینده بتوانند وظایف سپرده شده را بحسن صورت اجرا نمایند و افرادیکه پشت کار ندارند و در اجرای وظایف محوله شان ضعف و ناتوانی رونما میگردد و با فساد اداری و اخلاقی آلوده میباشند به احتیاط سوق داده شوند".

گفتنی است که رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت اصلاح رهبریت وبلند بردن احظارات محاربوی جزوتام های اردوی ملی، هر هفته یک قول اردوی ساحوی را مورد ارزیابی قرار میدهد.

# # #