وزیر دفاع ملی اسناد فراغت دور دوازدهم فارغان اکادمی افسران جوان اردوی ملی را طی محفل خاص نظامی به آنان توزیع نمود

کابل - افغانستان : محفلیکه به همین منظور با اشتراک هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، سُفرا واتشه های نظامی کشور های دوست ونماینده گان قوماندانی حمایت قاطع تدویر یافته بود ابتدا قوماندان پوهنتون دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم و قوماندان اکادمی افسران جوان اردوی ملی گزارشات مفصل پروسه تعلیمی فارغان را بیان داشته گفتند:" اکادمی افسران جوان اردوی ملی که مطابق میتدهای درسی اکادمی نظامی شاهی سن هارس انگلستان میباشد، طی دوازده دوره بیش از سه هزار تن از افسران شایسته، نخبه، مسلکی و باتجربه اعم از طبقه اناث و ذکور را به اردوی ملی افغانستان تقدیم نموده است".

قوماندان اکادمی افسران جوان پیام تبریکی قوماندان اکادمی نظامی شاهی سن هارس انگلستان را که به همین مناسبت ارسال گردیده بود به حاضرین محفل قرائت نمود.

متعاقبأ تورنجنرال پاینده محمد ناظم قوماندان عمومی واحد تعلیم وتربیه از پلان های انکشافی و تسریع روند تعلیم و تربیه، در صنوف مختلفه اردوی ملی خبرداده گفت:" پیوستن این افسران جوان به اردوی ملی، گام دیگری در جهت تقویت صفوف اردوی ملی خواهد بود، چون فارغان این اکادمی در قطعات و جزوتام های اردوی ملی در جریان اجرای وظایف از جمله شایسته ترین و نخبه ترین افسران ثابت گردیده اند".

سپس دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی ضمن اظهار سپاس از کار وفعالیت هیئت رهبری و تدریسی اکادمی افسران جوان اردوی ملی و همکاری های جامعه جهانی بخصوص قوماندانی حمایت قاطع در عرصه تعلیم وتربیه منسوبان اردوی ملی خطاب به فارغان گفت:" امروز شما با اخذ رُتُب پر افتخار نظامی عملأ در خدمت مردم و میهن خویش قرار میگیرید، پس لازم است با دانش مسلکی نظامی، دسپلین عسکری، تعهد و وفاداری به مردم و میهن منحیث یک افسر شجاع و صادق به مردم و میهن خویش خدمت نموده موفقیت های شایانی را بدست آورید".

در اخیر امریه مقام وزارت دفاع ملی مبنی بر تثبیت رتبه نظامی فارغان دور دوازدهم اکادمی افسران جوان اردوی ملی توسط رئیس کادر وپرسونل ستردرستیز قرائت گردیده، اسناد فراغت، دیپلوم و مدالها برای آنان توسط وزیر دفاع ملی و هیئت همراه شان توزیع گردید.

# # #