وزیردفاع ملی در مراسم تشیع جنازه داکترعزیز الرحمن هوتکی اشتراک نمود

کابل – افغانستان : جنازه مرحوم داکتر عزیز الرحمن هوتکی مشاور امور ساختمانی وزارت دفاع ملی، طی مراسم خاص نظامی با حضور داشت وزیر دفاع ملی بعد از ادای نماز جنازه، از شفاخانه شهید سردار محمد داود خان برداشته شده در حضیره آبائی شان بخاک سپرده شد.

در این مراسم دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، سترجنرال عبدالخالق سروری مشاور رئیس جمهور و معاون پیشین شورای امنیت ملی، معاونین، روئسا، جنرالان و افسران وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، شخصیت های بلند پایه ملکی و نظامی، اقارب، خویشاوندان و دوستان مرحومی اشتراک نموده بودند.

مرحوم داکتر عزیز الرحمن هوتکی منحیث یک چهره اکادمیک طی سالهای گذشته فعالیت های زیادی را در راستای خدمت گذاری به مردم و میهن انجام داده، اخیرأ از اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته به جاویدانه پیوست.

رهبری وزارت دفاع ملی وفات مرحومی را یک ضایعه دانسته از بارگاه خداوند متعال برای مرحومی بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل استدعا می نمایند.

# # #