وزیر دفاع ملی در حالیکه قوماندان نیروهای حمایت قاطع نیز با ایشان همراه بودند از جریان تطبیقات عملی قوتهای جدیدالتشکیل منطقوی اردوی ملی در پولیگونهای مرکز تعلیمی نظامی کابل دیدن نمودند

 

کابل-افغانستان: وزیر دفاع ملی در حالیکه قوماندان نیروهای حمایت قاطع نیز با ایشان همراه بودند از جریان تطبیقات عملی قوتهای جدیدالتشکیل منطقوی اردوی ملی در پولیگونهای مرکز تعلیمی نظامی کابل دیدن نمودند.

قبل از آغاز این تطبیقات قوماندان تعلیم و تربیه و دوکتورین ستردرستیز، قوماندان عمومی جلب و جذب و قوماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل هر یک باالنوبه پیرامون شرایط پذیرش، ساختار، تعلیم و تربیه و وظایف قوتهای منطقوی صحبت نمودند.

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی ضمن اظهار سپاس از هیئت رهبری، استادان و مسؤلین مرکز تعلیمی نظامی کابل گفت: قوتهای منطقوی به شکل تولی در تشکیل کندک های اردوی ملی فعال میگردد و هدف از ایجاد آن بهبود وضعیت امنیتی و فراهم آوری شرایط زندگی بهتر برای مردم در محلات و تغییر حالات دفاعی منسوبین اردوی ملی به حالت تعرضی میباشد.

توقع میرود که پرسونل قوتهای منطقوی نظر به بلدیت به اراضی و شناخت که از دوست و دشمن در مناطق خویش دارند بتوانند و ظایف خوب اجرا نمایند.

در ادامه جنرال جان نکلسن قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از ارتقای ظرفیت و توانایی های نیروهای دفاعی و امنیتی افغان اظهار خرسندی نموده از ادامه حمایت و همکاری جامعه جهانی به مردم افغانستان اطمینان داد.

###