فراغت 21 تن پیلوتان لوای 777 خاص هوایی

 

21 تن از پیلو تان وعمله پروازی لوای 777خاص هوائی بعد از کسب تعلیمات ویژه پروازی اسناد فراغت شانرا توسط لوی درستیز قوای مسلح بدست آورده ماموریت شان رابا سهیم گیری فعال در عملیات های محاربوی و پشتیبانی قطعات پیاده آغاز نمودند.

در مراسم که به همین مناسبت در تالار آن قوماندانی برگزار گردیده بود ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح  درحالیکه دگر جنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات های خاص وتورنجنرال محمد شعیب پیلوت قوماندان قول اردوی هوائی نیز حضور داشتند گفت :"نیروهای قوای هوایی افغانستان باگذشت هر روز ظرفیت ها وقابلیتهای  جدید وقابل ملاحظه  محاربوی را حاصل و  ضربات مهلک را به لانه های تروریستی دهشت افگنان وارد مینمایند".

لوی درستیزبیان داشت ما تلاش های خود را بخاطربرآورده شدن اهداف ستراتژیک تعین شده که امانا تامین امنیت ،آوردن صلح ،تامین امنیت انتخابات وتامین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی است سرعت بخشیده ایم

وی خطاب به منسوبین نیروهای هوائی گفت شما شب روز در سخت ترین شرایط وظایف بزرگ وحیاتی را در میدان محاربه انجام میدهید جا دارد از کار وپیکار شهامت وکار نامه های تان تشکر نمایم هرقدر که قابلیت های مسلکی شما بلند برود پیروزی شما را در میدان نبرد تضمین میشود .

برید جنرال عبدالفهیم رامین قوماندان لوای خاص 777 در هشتمین دور فراغت پیلو تان  در مورد موثریت آموزش مسلکی  ودست آورد های تعلیمی وعملیاتی صحبت نموده اطمینان داد که ما اکنون قابلیت های قابل ملاحظه را دریافت نمودیم که در فصل جنگی  وظایف خود را به خوبی انجام دهیم که این حاصل نتیجه تعلیمات سخت در زمین وموفقیت های بیشتر در هوا میباشد .

در اخیر سند فراغت پیلو تان توسط رهبری ستر درستیز به انها توزیع گردیده فارغان اطمینان دادند که مانند عقابان بلند پروازدشمن را در هر جای که باشند تعقیب وانها را از بین میبرند.