وزیردفاع ملی با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان ملاقات نمود

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در حالیکه احمد تمیم عاصی معاون پالیسی و استراتیژی و قوماندان عمومی قوای سرحدی وزارت دفاع ملی نیز حضورداشتند با آقای سید مومن یتیم اوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجکستان ملاقات نمود.

این ملاقات که در قرارگاه وزارت دفاع ملی انجام یافت طرفین پیرامون تحکیم و گسترش روابط بین دوکشور بخصوص در عرصه های امنیتی و سرحدی، چالش های تروریزم و مبارزه علیه گروپ های قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیر دفاع ملی ضمن تشریح وضعیت جاری امنیتی کشور در رابطه به اقدامات منسوبین اردوی ملی که جهت خنثی نمودن اهداف و برنامه های طالبان، داعش و سایر گروه های تروریستی در صفحات شمال کشور انجام داده اند معلومات ارایه نمود.

وزیر دفاع ملی از روابط دوستانه و مشترکات عمیق فرهنگی بین دو کشور یاد نموده وعده سپرد که قوای مسلح افغانستان با اجرای ضربات کوبنده و مرگبار تلاش های دشمنان افغانستان و تاجکستان، آنانیکه میخواهند امنیت و ثبات دو کشور را به مخاطره اندازند رسیده گی بموقع خواهند نمود.

در مقابل آقای سید مومن یتیم اوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجکستان هدف سفر شان را گسترش روابط بین دوکشور بخصوص در عرصه امنیت سرحدی عنوان نموده گفت:" تاجکستان آماده هرگونه همکاری بخاطر برگشت صلح و ثبات در افغانستان و ازبین بردن دشمنان مشترک میباشد".

وی همچنان جهت مبارزه موثر با افراد و گروه های تروریستی خواهان تبادل افکار و سفر هیئت قوای سرحدی و کشفی دو کشور گردید که از جانب وزیر دفاع ملی یک اقدام نیک دانسته شد.

# # #