دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی به اساس دعوت رسمی مقامات هندوستان به آنکشور سفر نمود

در این سفر وزیردفاع ملی با خانم نرمیلا سترمان وزیر دفاع هندوستان، خانم سوشوا سواراج وزیرخارجه آنکشور، مارشال دنوها لوی درستیز قوای هوایی و آقای بیپیل راووت لوی درستیز اردوی هندوستان بطور جداگانه ملاقات نمود.

بررسی اوضاع امنیتی افغانستان، گسترش همکاری های نظامی و انکشاف تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی موضوعات مورد بحث طرفین را تشکیل میداد.

مقامات سیاسی و نظامی کشور هندوستان به وزیر دفاع ملی وعده سپردند که منحیث همکار منطقوی افغانستان در امر مبارزه با تروریزم و انکشاف تعلیم وتربیه منسوبین اردوی ملی به کمک های شان با وزارت دفاع ملی افغانستان ادامه میدهند.

 

همچنان در این سفر وزیر دفاع ملی از اکادمی افسران اردوی هند بازدید نموده ضمن ملاقات با محصلین افغان که در این نهاد مصروف فراگیری تحصیلات نظامی میباشند در رابطه به وضعیت امنیتی و سیاسی کشور صحبت نمود.

وزیر دفاع ملی محصلین افغان را متوجه مسئولیت های بعدی شان در داخل افغانستان نموده از آنها خواست تا در قسمت فراگیری دانش مسلکی نظامی نهایت کوشا بوده و آنچه را که در این اکادمی می آموزند در آینده با همقطاران شان شریک سازند.

 

به همین گونه وزیر دفاع ملی از مجروحین اردوی ملی که در شفاخانه نظامی اردوی هندوستان داخل بستر میباشند عیادت بعمل آورد.

وزیردفاع ملی ضمن ملاقات با مقامات سیاسی و نظامی کشور هندوستان از نمایشگاه بین المللی تولیدات سیستم دفاعی و پیشرفت های اخیر هندوستان در صنعت نظامی که در شهر تمنای ایالت تمیل نادو برگزار گردیده بود دیدن نمود.

# # #