اشتراک لوی درستیز قوای مسلح در کنفرانس قوماندانان ارشد

کنفرانس سر تا سری قوماندان ارشد ،رؤسا و دست اندرکاران تعلیم وتربیه اردوی ملی در رابطه به حمایه وانکشاف رهبریت ،ارتقاء ظرفیت ها مسلکی وایجاد قابلیت های محاربوی در قطعات اردوی ملی  با اشتراک لوی درستیز قوای مسلح بر گزار شد.

این کنفرانس که به ابتکار ریاست تعلیم وتربیه ستر درستیز راه اندازی شده بود سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح ، دگر جنرال عبدالحمید حمید معاون اول ستر درستیز، شماری از قوماندانان قول اردوی ها  و روئسای وزارت دفاع ملی وستر درستیز اشتراک نموده ، روی مسایل مهم نظامی به ویژه حمایه و انکشاف رهبریت، ارتقاء ظرفیت مسلکی و ایجاد قابلیت های محاربوی  بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم جدی نیز اتخاذ گردید.

لوی درستیز قوای مسلح گفت :" ما در اهداف ستراتیژیک وزارت دفاع ملی اولویت ها را مشخص نمودیم تا اهداف بزرگ چون دفاع از کشور، تامین امنیت، تدویر موفقانه انتخابات، گسترش ساحات امنیتی، حمایه و انکشاف رهبریت،  تطبیق تعلیم وتربیه دوامدار در قطعات اردوی ملی بدست آید" .

ستر جنرال محمد شریف یفتلی با ارزیابی که از این کنفرانس داشت  گفت:" انکشاف رهبریت اجندای که در این کنفرانس انتخاب شده دارای محتوای عالی وبا ارزش است که قوماندان قطعات وموسسات تعلیمی ومسوولین تعلیم وتربیه از بهر تصمیم گیریهای بزرگ گرد هم جمع شده وروی آنها بحث وتبادل تجارب مینمایند  ."  

همچنان در این کنفرانس مرستیال معاونیت تعلیمات پرسونل ، قوماندان پوهنتون دفاعی مارشال فهیم ،رئیس جندر  وزارت دفاع ملی ،قوماندان قول اردوی 201 سیلاب ، رئیس تعلیم وتربیه  ستردرستیز و قوماندان تعلیم وتربیه صحبت نمودند، روی موضوعات مهم چون محاسبه درست اقتصادی ولوژستیکی ،پیشبرد تعلیم وتربیه دوامدار، سوق اداره سالم ،مواظبت از پرسونل  وارتقاء سطح دانش مسلکی نظرات و تجارب شانرا با هم شریک شاختند.